Vzdelávacie videá online - Fyzika: Mechanika kvapalín a plynov

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 11   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Odporová sila pri laminárnom obtekaní, pri obtekaní väčšími rýchlosťami a pri obtekaní nadzvukovými rýchlosťami. Ako možno určiť veľkosť odporovej sily? Čo je to súčiniteľ aerodynamického odporu?

vzdelavacie video

Čo sú tekutiny? Aké vlastnosti má reálna kvapalina? Ako ju budeme modelovať? Čo sa rozumie pod ideálnou kvapalinou?

vzdelavacie video

Čím sa zaoberá hydrostatika? Ako definujeme tlak a aké má vlastnosti? Je tlak skalár alebo vektor? Čo spôsobuje tlak v kvapaline? Pascalov zákon. Hydrostatický tlak. Tlakové pole. Hladiny tlaku.

vzdelavacie video

Je výslednica všetkých tlakových síl, ktorými kvapalina pôsobí na do nej ponorené teleso nulová? Nie! Ako sa volá táto výslednica? Ktorým smerom pôsobí? Ako možno vypočítať veľkosť hydrostatickej vztlakovej sily? Ako to formuloval Archimedes? Ako sa správajú telesá rôznej hustoty v kvapaline? Kedy teleso pláva a čo vtedy platí o objeme jeho ponorenej časti?

vzdelavacie video

Príprava na laboratórne cvičenie Overenie Archimedovho zákona. Ciele merania, pomôcky, metóda merania a teória, postup merania, spracovanie nameraných hodnôt, vyhodnotenie merania.

vzdelavacie video

Aerodynamický tunel. Znázornenie prúdenia tekutiny. Ustálené a neustálené prúdenie. Prúdnica. Prúdová trubica. Prúdové vlákno.

vzdelavacie video

Prúdi kvapalina v zúženom mieste potrubia rýchlejšie alebo pomalšie? Ako vyjadriť myšlienku, že každým kolmým prierezom potrubia pretečie za jednotku času rovnaké množstvo tekutiny? Tvary rovnice kontinuity (všeobecný a špeciálny pre kvapaliny). Znázornenie prúdiacej tekutiny pomocou prúdnic a pomocou množstva vektorov rýchlosti. Vektorové pole rýchlosti.

vzdelavacie video

Kto bol Daniel Bernoulli? Bernoulliho rovnica ako zákon zachovania energie pre tečúcu tekutinu. Odvodenie Bernoulliho rovnice. Význam jednotlivých členov v Bernoulliho rovnici. Aplikácie Bernoulliho rovnice: hydrodynamický paradox a výtoková rýchlosť kvapaliny z malého otvoru v nádobe.

vzdelavacie video

Výtoková rýchlosť kvapaliny z malého otvoru v stene nádoby. Bernoulliho rovnica pre vodorovné potrubie a hydrodynamický paradox. Venturiho trubica a meranie objemového prietoku. Výveva. Rozprašovač. Pitotova trubica a meranie rýchlosti kvapaliny. Prandtlova trubica a rýchlomer na lietadlách.

vzdelavacie video

Pokus s nádobou s vodorovnou výtokovou trubicou s manometrickými trubicami. Ako sa prejaví trenie v kvapaline na poklese tlaku pozdĺž potrubia? Laminárne a turbulentné prúdenie. Profil rýchlosti v potrubí a medzi dvoma doštičkami.