Nouns: podstatné mená - prehľad anglickej gramatiky

Gramatické kategórie

Anglické podstatné mená majú nasledujúce gramatické kategórie

 • číslo (number)
 • počítateľnosť (countability)
 • určitosť (determination)
 • rod (gender)
 • pád (case)

Číslo

Anglické podstatné mená môžu byť (rovnako ako u nás) v tvare jednotného čísla alebo množného čísla. Množné čísla podstatných mien sa tvoria pridaním prípony (koncovky) k slovu. Podľa spôsobu pridávania koncoviek rozlišujeme pravidelné a nepravidelné množné čísla.

Pravidelné množné čísla sa tvoria pridaním koncovky -s alebo -es

-es
keď sa slovo končí na -s, -ss, -sh, -ch alebo -x: dishes, classes
-s
ostatné podstatné mená: cars, tables...
zmena y na i
slová končiace sa na -y, pred ktorými je spoluhláska, sa mení na -i: city » cities

Nepravidelné množné čísla majú rôzne spôsoby tvorenia

zmena oo na ee
tooth » teeth, foot » feet
zmena f/fe na ves
half » halves, knife » knives, loaf » loaves, thief » thieves, wife » wives
iné
child » children, man » men, woman » women, mouse » mice

Počítateľnost

Anglické podstatné mená môžu byť počítateľné alebo nepočítateľné:

Počítateľné podstatné mená
sú konkrétne veci alebo bytosti, ktoré dokážeme vyjadriť číslom (napríklad: zvieratá, rastliny, ľudia, knihy...)
Nepočítateľné podstatné mená
sú abstraktné pojmy a látky (hudba, úspech, voda).

Určitosť

Určitosť vyjadruje, či myslíme na nejaký konkrétny objekt (napr. konkrétny stôl v našej izbe) alebo všeobecný objekt (napr. stôl bez bližšej konkretizácie, kde sa nachádza a pod.).

Na základe určitosti používame pred podstatnými menami členy:

 • určitý člen the
 • neurčité členy a/an (len v jednotnom čísle)

Použitie členu a alebo an záleží od výslovnosti. Niektoré slová (napr. tie, ktorá sa začínajú na a) by sa zle čítali s členom a, preto sa používa člen an. Niektoré zdroje uvádzajú, že ak sa slovo začína na samohlásku, tak sa používa člen a. Vo väčšine prípadov to s výnimkou samohlásky u platí (v prípade samohlásky u sa používa člen a, napr. a university).

Rod

V angličtine je rod na základe pohlavia (doslovný preklad preto môže znieť divne):

 • mužský rod majú osoby mužského pohlavia (ten chlapec, ten muž, ...)
 • ženský rod majú osoby ženského pohlavia (tá žena, tá dievča, ...)
 • stredný rod majú veci a zvieratá (to dom, to auto, to pes...)

*V niektorých prípadoch zvierat, keď ide o domáceho miláčika môžu majitelia pre psa použiť skutočný rod podľa pohlavia, ale nie je to tak vždy.

Pád

Anglický jazyk rozlišuje len dva pády. Všetky ostatné sa rozlišujú na základe predložky (doslovný preklad vety by znel: idem do dom namiesto idem do domu)

privlastňovací (possessive case)
používa sa pridaním koncovky 's (apostrof a s), napríklad Jankin dom: Jane's house.
všeobecný (common case)
ostatné prípady

Pozor: privlastňovací pád sa často mýli s prídavným menom. Pre použitie privlasňovacieho podstatného mena musí byť toto podstatné meno majiteľom druhého objektu, nie jeho vlastnosťou. Keď máme slovné spojenie kozí syr, môžeme mať na mysli syr, ktorý patrí koze alebo výrobok a len v prvom prípade ide o privlastňovacie podstatné meno).


Kvízy a testy z anglického jazyka: podstatné mená

 • Množné čísla Tvorenie množných čísiel z anglických slov: pravidelné a nepravidelné množné čísla.
 • Slovná zásoba Slovná zásoba anglického jazyka podľa jednotlivých kategórií. Preklad anglických slov do slovenčiny a preklad slov do anglického jazyka.