Adjectives: prídavné mená - prehľad anglickej gramatiky

Prídavné mená sa (rovnako ako u nás) umiestňujú vo vetách pred podstatnými menami. V angličtine sa ich tvar nemení - je rovnaký bez ohľadu na to, či ide o mužský, ženský alebo stredný rod.

Jediná zmena tvaru anglických prídavných mien sa vyskytuje pri stupňovaní. Rozlišujeme pravidelné a nepravidelné stupňovanie.

  • positive prvý stupeň
  • comparative druhý stupeň
  • superlative tretí stupeň

Pravidelné stupňovanie anglických prídavných mien

Pravidelné stupňovanie anglických prídavných mien spočíva v zmene koncovky slova (platí pre krátke prídavné mená) alebo pridaním pomocného slova pred prídavné meno:

Pridanie prípony (pre 1 až 2-slabičné prídavné mená)

druhý stupeň anglických prídavných mien
-(e)r (pridanie koncoviek er alebo r)
tretí stupeň anglických prídavných mien
-(e)st (pridanie koncoviek est alebo st) a pred člen the

Pridanie pomocného slova (viacslabičné prídavné mená)

druhý stupeň anglických prídavných mien
more
tretí stupeň anglických prídavných mien
most a člen the
Prídavné meno Prvý stupeň Druhý stupeň Tretí stupeň
slabý (slabší, najslabší)weakweakerthe weakest
dlhý (dlhší, najdlhší)longlongerthe longest
starý (starší, najstarší)oldolderthe oldest
šťastný (šťastnejší, najšťastnejší)happyhappierthe happiest
veľký (väčší, najväčší)bigbiggerthe biggest
  • Samohláska y na konci slova sa mení na i (viď príklad: šťastný)
  • Kmeňová spoluhláska, ktorá nasleduje za samohláskou sa zdvojuje (viď príklad: veľký)

Stupňovanie nepravidelných prídavných mien v angličtine

Tu neexistujú žiadne pravidlá. Najpoužívanejšie z nich sú:

Prídavné meno Prvý stupeň Druhý stupeň Tretí stupeň
dobrý (lepší, najlepší)goodbetterthe best
zlý (horší, najhorší)badworsethe worst
malý (menší, najmenší)littlelessthe least
ďaľeko (ďalej, najďalej)farfarther/furtherthe farthest/furthest
starý (starší, najstarší)oldolder/elderthe oldest/eldest

Kvízy a testy z anglického jazyka: prídavné mená