Pronouns: zámená - prehľad anglickej gramatiky


Anglické zámená: obsah


Osobné zámená

Osobné zámená sa rovnako ako v slovenčine delia na podmetové (ja, ty...) a predmetové (mňa, teba,...).

Osobné podmetové sa píšu pred slovesom. Zámeno ja (angl. I) sa píše vždy s veľkým písmenom. Zámeno ty (angl. you) s malým začiatočným písmenom (aj v listoch, pri oslovení atď.)

osobné zámená jednotné číslo množné číslo
podmetové I
(ja)
you
(ty)
he
(on)
she
(ona)
it
(ono/to)
we
(my)
you
(vy)
they
(oni/ony)
predmetové me
(mňa)
you
(teba)
him
(jeho)
her
(ju)
it
(to)
us
(nás)
you
(vás)
them
(ich)

Privlastňovacie zámená

Anglické privlastňovacie zámena delíme na samostatné a nesamostatné.

Samostatné privlastňovacie zámená sú za slovesom (napr. Quizzes are mine - Kvízy sú moje)

Nesamostatné privlastňovacie zámená sú pred podstatným menom (napr. My quizzes - moje kvízy)

privlastňovacie zámená jednotné číslo množné číslo
nesamostatné my
(môj)
your
(tvoj)
his
(jeho)
her
(jej)
its
(toho)
our
(náš)
your
(váš)
their
(ich)
samostatné mine
(môj)
yours
(tvoj)
his
(jeho)
hers
(jej)
its
(toho)
ours
(náš)
yours
(váš)
theirs
(ich)

Samostané privlastňovacie zámená sa tvoria pridaním hlásky s, ak sa na nekončí na túto hlásku (jedinú výnimku tvorí zámeno môj).

V slovenčine nerozlišujeme tvar privlastňovacieho zámena.

Zvratné a zdôrazňovacie zámená

Zvratné a zdôrazňovacie zámená sa používajú na vyjadrenie činnosti na:

  • na podmete (napr.: I like myself - Mám sa (seba) rád)
  • na zdôraznenie podstatného mena vo význame sám/sami/samostatne (napr.: I must do it myself - Musím to urobiť sám)
jednotné číslo množné číslo
myself
(seba / mňa)
yourself
(teba)
himself
(jeho)
herself
(ju)
itself
(to)
ourselves
(nás)
yourselves
(vás)
themselves
(ich)

Pri slovese v neurčitku používame tvar oneself: to find oneself (nájsť sa)

Ukazovacie zámená

Ukazovacie zámená slúžia na poukazovanie na osoby, predmety a veci. Rozdeľujú sa podľa čísla a umiestnenia objektu, na ktorý ukazujú.

ukazovacie zámená jednotné číslo množné číslo
blízke objekty this these
ďaleké objekty that those

Príklady

this pen
Ukazujeme na pero, ktoré je pri nás.
these pens
Ukazujeme na perá, ktoré je pri nás.
that pen
Ukazujeme na pero, ktoré je niekde ďalej (napr. na susednom stole).
those pens
Ukazujeme na perá, ktoré sú niekde ďalej (napr. na susednom stole).

Opytovacie zámená

who
(kto)
what
(čo)
whose
(koho / čí)
which
(ktorý)
where
(kde)
when
(kedy)
how
(ako)

Vzťažné zámená

Vzťažné zámená sa v angličtine používajú pri spájaní viet, kedy nadväzujeme zámenom na nejakú osobu alebo vec (napr. slovo ktorý vo vete: On je zlodej, ktorý ma okradol).

who / whom
(kto / komu)
which
(ktorý)
whose
(koho)
where
(kde)
when
(kedy)
that
(ktorý)

Ďalšie príklady:

  • A fireman is a man, who wears uniform. (hasič je človek, ktorý nosí uniformu)
  • This is question, which was difficult. (toto je otázka, ktorá bola náročná)
  • This is place, where I was born. (toto je miesto, kde som sa narodil)

Neurčité zámená

neurčité zámená
some, any (nejaký, daktorý, hociktorý)
no, none (žiaden)
a lot, much, many (veľa, mnoho)
a little, a few (trochu, niekoľko)
eighter (jeden alebo druhý)
neighter (ani jeden)
one/ones (jeden)
all, every, each (všetci, každý)
both (obaja, obidve)
enough, plenty of (dosť, veľa)
other, others, another (iný, druhý, ďalší)

Neurčité zámená some a any sa vyskytujú v rôznych formách podľa toho, či:

  • ide o ľudí: somebody, anybody, everybody, nobody (niekto, niekto, všetci, nikto)
  • alebo aj v tvare: someone, anyone, everyone, no one (niekto, niekto, všetci, nikto)
  • ide o veci: somethnig, anything, everything, nothing (niečo, hocičo, všetko, nič)

Recipročné zámená

  • each other - jeden druhému navzájom (ak sú dvaja)
  • one another - každý každému (ak ich je viac)

Kvízy a testy z anglického jazyka: zámená