3 500 pred .n.l.   Mezopotámia - prvé mestská štáty Sumerov

3 200 pred .n.l.   Egypt - vznik štátov Horný a Dolný Egypt

3 100 pred .n.l.   Zjednotenie starovekého Egypta

wikipedia 3 000 pred .n.l.   Staroveké Grécko, Kréta - vznik Egejskej kultúry

wikipedia 25. st. pred n.l. vznik mayskej civilizácie

2 400 pred .n.l.   India - vznik štátov Protoindov

2 200 pred .n.l.   Čína - legendárny počiatok čínskej ríše

2 000 pred .n.l.   Fenícia - obsadenie pobrežia

1 900 pred .n.l.   Chetiti - vznik Chetitskej ríše

wikipedia 753 pred .n.l.   Rím - vznik starovekého Ríma

wikipedia 550 pred .n.l.   Staroperzská ríša - vznik

wikipedia 539 pred .n.l.   Pád Novobabylonskej ríše

wikipedia 509 pred .n.l.   Založenie rímskej republiky

400 pred .n.l.   príchod Keltov

wikipedia 330 pred .n.l.   Staroperzská ríša - zánik

wikipedia 27 pred .n.l.   Rímske cisárstvo (Principát) - založenie

9 pred .n.l.   Keltská ríša - zánik

6 pred .n.l.   príchod Rímskych légií na územie súčasnej SR

21 vytvorenie Vanniovho kráľovstva medzi riekami Váh (Cusus) a Morava (Marus) Rimanmi

324 Založenie Konštantínopolu

375 Sťahovanie národov (začiatok)

wikipedia 395 Byzantská ríša (Východorímska ríša) - vznik

Rozdelenie Rímskej ríše na Západorímsku a Východorímsku ríšu

wikipedia 395 Západorímska ríša - vznik

Rozdelenie Rímskej ríše na Západorímsku a Východorímsku ríšu

wikipedia 476 Východorímska ríša - zánik

wikipedia 476 Západorímska ríša - zánik

623 povstanie slovanských kmeňov proti Avarom

pod vedením franského kupca Sama - vznik Samovej ríše

846 ustanovenie Rastislava za moravské knieža

846 zosadenie Mojmíra I. Frankami

846 Svätopluk sa stal nitrianske knieža

861 knieža Pribina - zabitie v boji s Moravanmi