wikipedia 60 pred .n.l.   Prvý triumvirát

Rozdelenie moci medzi Pompeiom, Crassom a Caesarom (Cézar).

wikipedia 43 pred .n.l.   Druhý triumvirát

Rozdelenie moci medzi Marcom Antoniom, Octaviánom a Lepidom .

wikipedia 1215 Veľká listina slobôd (Magna Charta)

Jej podpísanie sa považuje za začiatok demokracie v Anglicku nakoľko obmedzila kráľovu moc v prospech šľachty a mešťanov.

1328 založenie Kremnickej mincovne

privilégiá pre banské mesto Kremnica

1381 kráľ Ľudovít I. Veľký vydal privilégium pre žilinských Slovákov

Listina je prvým európskym dokumentom, ktorý vyžaduje národnostnú rovnoprávnosť.

1467 Akadémia Istropolitana v Bratislave - založenie

prvá univerzita na našom území

1699 Karlovacký mier - koniec tureckého ohrozenia slovenského územia

1713 pragmatická sankcia

Nástupnícky poriadok v rámci dynastie Habsburgovcov, ktorý umožnil nástupníctvo na trón aj v ženskej línii. Uhorský snem ju akceptoval r. 1723.

1762 založenie Banskej akadémie - prvá technická vysoká škola

wikipedia 1767 urbariálny patent (tiež Tereziánsky urbár)

Reformou, ktorou sa upravili vzťahy medzi poddanými a šľachtou, ich povinnosti, poplatky a verejnoprávne postavenie.

wikipedia 1776 Deklarácia nezávislosti USA

Deklarácia nezávislosti Spojených štátov alebo Vyhlásenie nezávislosti Spojených štátov (angl. Declaration of Independence) je dokument,, ktorým dnešné Spojené štáty vyhlásili nezávislosť od Británie.

wikipedia 04. 07. 1776 vyhlásenie nezávislosti Spojených štátov

1777 školská reforma v Uhorsku

Reforma zaviedla napr. povinnú šesťročnú školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov.

wikipedia 1781 tolerančný patent

1781 zrušenie nevoľníctva

1804 vyhlásenie cisárstva vo Francúzsku

26. 09. 1815 spolok Svätá aliancia

Svätá aliancia je spolok európskych kresťanských panovníkov proklamovaný 26. septembra 1815 v Paríži ako záruka mieru v Európe.

1845 prvé slovenské politické noviny

v Bratislave začali vychádzať pod vedením Ľudovíta Štúra Slovenskje národnje novini, prvé slovenské politické noviny písané v Štúrovej slovenčine. Zanikli v revolúcii r. 1848.

10. 05. 1848 Žiadosti slovenského národa

16. 09. 1848 založenie Slovenskej národnej rady

vo Viedni bola založená Slovenská národná rada na čele s Ľudovítom Štúrom, Jozefom M. Hurbanom a Michalom M. Hodžom ako vrcholný orgán slovenského národného hnutia v revolúcii 1848 – 1849.

06. 06. 1861 Memorandum národa slovenského

Na národnom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine bolo prijaté Memorandum národa slovenského, ktoré požadovalo zabezpečenie národnej rovnoprávnosti, slobody a autonómie pre slovenský národ (6 a 7. jún 1861).

1863 založenie Matice slovenskej v Martine

1867 rakúsko-maďarské vyrovnanie

Viedeň a Pešť sa dohodli na rakúsko-maďarskom vyrovnaní, ktorým si rozdelili moc v ríši na úkor väčšiny jej obyvateľov. Dovtedy centrálne spravovaná Habsburská monarchia sa zmenila na duálne Rakúsko-Uhorsko. V Uhorsku sa veľmi skoro začal tvrdý národnostný útlak nemaďarských národností.

1868 vydanie národnostného zákona uhorským snemom

1871 vznik slovenskej národnej rady pod vedením Viliama Pavlíny-Tótha

1882 vznik Trojspolku

1907 vznik Dohody

wikipedia 1915 Clevelandská dohoda

Prvý dokument o spoločnom postupe Čechov a Slovákov v boji za národné oslobodenie

13. 02. 1916 vznik Československej národnej rady v Paríži

06. 01. 1918 Trojkráľová deklarácia prijatá na zhromaždení českých poslancov v Prahe