Obvod a obsah rovinných útvarov

Matematické vzorce na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov (štvorec, obdĺžnik, kosoštvorec, kosodĺžnik, lichobežník, trojuholník, kruh, kružnica.)

Obvod štvorca

Obvod štvorca vypočítame súčtom dĺžok jeho strán. Keďže štvorec má všetky štyri strany rovnako dlhé, stačí nám poznať dĺžku strany a tú vynásobiť štyrikrát.


Obsah štvorca

Obsah štvorca vypočítame vynásobením dĺžok dvoch jeho strán, lebo vštky strany štvorca sú rovnaké.


Obvod obdĺžnika

Obvod obdĺžnika vypočítame ako súčet jeho dvoch dlhších a dvoch kratších strán.


Obsah obdĺžnika

Obsah obdĺžnika vypočítame vynásobením jeho dĺžky a výšky.


Obvod trojuholníka

Obvod obdĺžnika vypočítame ako súčet jeho dvoch strán. Ak je trojuholník rovnostranný (má všetky strany rovnaké) alebo rovnoramenný (má dve strany rovnaké a jednu rozdielnu), vieme využiť jednoduchšie vzorce.


Obsah trojuholníka

Obsah trojuholníka vypočítame vynásobením jednej jeho strany a výšky na túto stranu vydelenú číslom dva.


Obvod kosodĺžnika

Obvod kosodĺžnika vypočítame spočítaním jeho strán: keďže kosodĺžnik má dve strany oproti sebe rovnako dlhé, stačí spočítať dve rozdielne strany a vynásobiť číslom 2.


Obsah kosodĺžnika

Obsah kosodĺžnika vypočítame vynásobením jednej jeho strany a výšky na túto stranu.


Obvod kosoštvorca

Obvod kosoštvorca vypočítame spočítaním dĺžok jeho strán: keďže kosoštvorec má všetky štyri strany rovnako dlhé, stačí spočítať vynásobiť jednu stranu číslom 4.


Obsah kosoštvorca

Obsah kosoštvorca vypočítame vynásobením jeho strany a výšky (kosoštvorec má všetky strany rovnaké, a teda aj všetky výšky rovnaké).


Obvod lichobežníka

Obvod lichobežníka vypočítame spočítaním dĺžok jeho strán.


Obsah lichobežníka

Obsah lichobežníka vypočítame spočítaním jeho opačných strán a vynásobením polovicou výšky.


Obvod kruhu (kružnice)

Obvod kruhu vypočítame ako dvojnásobok súčinu konštanty 𝜋 s jeho polomerom.


Obsah kruhu (kružnice)

Obsah kruhu vypočítame ako násobok konštanty 𝜋 s jeho polomerom umocneným na druhú .