Vybrané slová - všetky - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia zo všetkých vybraných slov (B, P, M, V, R, Z, S). Ideálne na preskúšanie vybraných slov celkovo.

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová - všetky alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

bylbord, bítkár býva prí bítúnku, bystrí polícajtí dobílí nepríateľa, zmýzla na komíne, zamykáme sý mýsky, rízíkové korytnačky v Ríme, zýmný gejzír, sýfón, lýkér, pomalý polýtýk, bilbord, bitkár býva pri bitúnku, bístrí policajti dobili nepriateľa, zmizla na komíne, zamikáme si miski, rizikové korýtnačký v Ríme, zimný gejzír, sifón, likér, pomalý politik, bilbord, bitkár býva pri bitúnku, bystri policajti dobili nepriateľa, zmizla na komýne, zamykáme si misky, rizikové korytnačky v Ríme, zimný gejzír, sifón, likér, pomalý politik, bilbord, bitkár biva pri bitúnku, bystrí policajti dobili nepriateľa, zmizla na komíne, zamykáme si misky, rizikové korytnačky v Ríme, zimny gejzír, sifón, likér, pomalý politik

b_lbord | b_tkár b_va pr_ b_túnku | b_str_ pol_cajti dob_l_ nepr_ateľa | zm_zla na kom_ne | zam_káme s_ m_sky | r_z_kové kor_tnačky v Ríme | z_mný gejz_r | s_fón | l_kér | pomal_ pol_tik

bilbord | bitkár býva pri bitúnku | bystrí policajti dobili nepriateľa | zmizla na komíne | zamykáme si misky | rizikové korytnačky v Ríme | zimný gejzír | sifón | likér | pomalý politik