Vybrané slová po M - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene M. Správne písanie i vo vybraných slovách na M. (mi alebo my?, mikať alebo mykať?...)

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová po M alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

žmýkam mínce, míňame Myjavu, mýnýmálna mzda, mincovňa za priesmykom, mys, zmyť mydlo z mýsky, Míríama a pomýlený Míchal sa mínulí, žmýkam mince, míňame Mýjavu, minimálna mzda, mincovňa za priesmykom, mýs, zmýť mýdlo z miský, Miriama a pomýlený Michal sa minuli, žmýkam mince, myňame Myjavu, minimálna mzda, mincovňa za priesmykom, mys, zmyť mydlo z misky, Miriama a pomýlený Michal sa minuli, žmýkam mince, míňame Myjavu, minimálna mzda, mincovňa za priesmykom, mys, zmyť mydlo z misky, Miriama a pomílení Michal sa minuli

žm_kam m_nce | m_ňame M_javu | m_nimálna mzda | m_ncovňa za priesm_kom | m_s | zm_ť m_dlo z m_sky | M_riama a pom_lený M_chal sa m_nuli

žmýkam mince | míňame Myjavu | minimálna mzda | mincovňa za priesmykom | mys | zmyť mydlo z misky | Miriama a pomýlený Michal sa minuli