Vybrané slová po R - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene R. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na R. Rím alebo rým? Riť alebo ryť? Risk alebo rysk? krištáľové alebo kryštáľové?

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová po R alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

Frederyka rýpe krídla, príšerné ryby jedía acylpyrín, Ríta prípravuje v períne, ryzykové ryby jedya acylpyrín, ryľom rozry rybník, ryzyko rýchlej prípravy, rýchle harakyry, Frederika rýpe krídla, príšerné ríbí jedia acílpírín, Rita pripravuje v perine, rizikové ríbí jedia acílpírín, rýľom rozrý rýbník, riziko rýchlej prípravy, rýchle harakiri, Frederika rýpe kridla, pryšerné ryby jedia acylpyryn, Rita pripravuje v perine, rizikové ryby jedia acylpyrýn, ryľom rozry rybník, riziko rýchlej prypravy, rýchle harakiri, Frederika rípe krídla, príšerné ryby jedia acylpyrín, Rita pripravuje v perine, rizikové ryby jedia acylpyrín, ryľom rozry rybník, riziko ríchlej prípravy, richle harakiri

Freder_ka r_pe kr_dla | pr_šerné r_by jedia acylpyr_n | R_ta pr_pravuje v per_ne | r_zikové r_by jedia acylpyr_n | r_ľom rozr_ r_bník | r_ziko r_chlej pr_pravy | r_chle harakir_

Frederika rýpe krídla | príšerné ryby jedia acylpyrín | Rita pripravuje v perine | rizikové ryby jedia acylpyrín | ryľom rozry rybník | riziko rýchlej prípravy | rýchle harakiri