Častice - prehľad slovenskej gramatiky

Častice sú slová, ktoré vyjadrujú osobný postoj hovoriaceho (človeka) k výpovedi. Častice sú neohybný slovný druh - neskloňujú sa.

Častice sú napríklad: áno, nie, a, ba, no, už, hej, veru, reku, bárs, azda, vari, pravdaže, bodaj, nech, kiežby...

Niekedy je náročné odlíšiť častice od iných slovných druhov, v tabuľke nižšie uvádzame porovnanie:

častica spojka predložka príslovka
A načo prišiel? Prišiel a odišiel
Naučil sa aj po slovensky. Naučil sa po slovensky aj po anglicky.
Mám okolo desať kamarátov Okolo domu sa hrajú deti. Keď šiel okolo.