moc - skloňovanie slova

Slovo moc nie je spisovné, ale často sa v slovenčine používa.

Slovo moc je číslovka. Slovo môže byť tiež ako podstatné meno moc. Slovo môže byť tiež ako príslovka moc.

Čísla a rody čislovky:

  • jednotné číslo stredný rod: moc
  • množné číslo ženský rod: moc
  • množné číslo stredný rod: moc
  • množné číslo mužský rod (neživotné): moc
  • množné číslo mužský rod (životné): moc
Otázka Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Kto / čo - moc
Genitív Bez koho / bez čoho - moc
Datív Dám komu / dám čomu - moc
Akuzatív Koho / čo - moc
Lokál O kom / o čom - moc
Inštrumentál S kým / s čím - moc
stredný rod
Nominatív Kto / čo moc moc
Genitív Bez koho / bez čoho - moc
Datív Dám komu / dám čomu - moc
Akuzatív Koho / čo moc moc
Lokál O kom / o čom - moc
Inštrumentál S kým / s čím - moc
mužský rod (neživotné)
Nominatív Kto / čo - moc
Genitív Bez koho / bez čoho - moc
Datív Dám komu / dám čomu - moc
Akuzatív Koho / čo - moc
Lokál O kom / o čom - moc
Inštrumentál S kým / s čím - moc
mužský rod (životné)
Nominatív Kto / čo - moc
Genitív Bez koho / bez čoho - moc
Datív Dám komu / dám čomu - moc
Akuzatív Koho / čo - moc
Lokál O kom / o čom - moc
Inštrumentál S kým / s čím - moc

Tvary slova moc

Správne tvary slova moc: moc

Podobné slová: dvadsaťštyritisíc dvestodeväťdesiatštyritisíc osemstoosemnásť deväťstoštyridsaťsedemtisíc štyristosedemdesiatsedemtisíc štyristosedem šesťstoosemdesiattri sedemstotridsaťštyri štyristošesťdesiatpäť