Časovanie slova namotať

Slovo namotať je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa namotať

Hodnotenie slova: 5 (32)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas namotal, namotala, namotalo namotal, namotala, namotalo namotal, namotala, namotalo
Prítomný čas namotám, namocem namotáš, namoceš namotá, namoce
Budúci čas namotám, namocem namotáš, namoceš namotá, namoce
Rozkazovací tvar - namotaj, namoc -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas namotali namotali namotali
Prítomný čas namotáme, namoceme namocete, namotáte namocú, namotajú
Budúci čas namotáme, namoceme namocete, namotáte namocú, namotajú
Rozkazovací tvar namotajme, namocme namocte, namotajte -

Zvyšné tvary slovesa namotať: namotať (neurčitok) a namotajúc, namocúc (prechodník).


Tvary slova namotať

Správne tvary slova namotať: namocme, namotalo, namotá, namoceš, namotali, namotajte, namoceme, namocem, namocete, namotajúc, namotaj, namotám, namocúc, namotáme, namocte, namotala, namotal, namoc, namotáte, namotajú, namoce, namotáš, namotajme, namocú, namotať

Odvodené tvary slova (nenamotať): nenamotáte, nenamocme, nenamotáš, nenamotajte, nenamoce, nenamotali, nenamotal, nenamotáme, nenamoc, nenamotá, nenamotať, nenamocú, nenamotám, nenamotaj, nenamotajú, nenamoceš, nenamocete, nenamocte, nenamoceme, nenamotala, nenamotajúc, nenamotalo, nenamocúc, nenamotajme, nenamocem


Významovo podobné slová: natočiť, navinúť, omotať, ovinúť,

Podobné slová: namoknúť, namotávať, namontovávať, namosúriť, namodelovať, namokať, namontúvať, namontovať, namočiť,

Rýmy na slovo namotať