Anglický jazyk » Tvorenie slov » Antonymá (opozitá)

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Tvorenie slov » zvoliť podkategóriu

Kategória zahŕňa základné spôsoby tvorenia slov v angličtine - zmena slovného druhu, využívanie prefixov (predpôn) a sufixov (prípon), vytváranie slov opačného významu.

help
To include:


Pomalé načítavanie otázok ?