Poľnohospodárstvo,lesné hospod.a rozvoj vidieka I - študijný odbor

Kód študijného odboru: 42

Počet absolventov 1. a 2. stupňa spolu: 1685

Počet absolventov 3. stupňa spolu: 0

Absolventi študijného odboru v priebehu posledných rokov.

Porovnanie počtu absolventov študijného odboru podľa stupňa, formy štúdia (denné, dištančné) a pohlavia.

Prvý a druhý stupeň štúdia

Tretí stupeň štúdia

žiadni absolventi v tomto štúdiu