Vojenské odbory - študijný odbor

Kód študijného odboru: 96

Počet absolventov 1. a 2. stupňa spolu: 82

Počet absolventov 3. stupňa spolu: 25

Absolventi študijného odboru v priebehu posledných rokov.

Porovnanie počtu absolventov študijného odboru podľa stupňa, formy štúdia (denné, dištančné) a pohlavia.

Prvý a druhý stupeň štúdia

Tretí stupeň štúdia