Vzdelávacie videá online - Fyzika: Rovnomerné a nerovnomerné pohyby

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 9   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Rozdelenie pohybov z hľadiska toho, ako sa mení veľkosť okamžitej rýchlosti s časom. Pohyby rovnomerné a nerovnomerné. Ako vypočítať rýchlosť rovnomerného pohybu. Ako vypočítať priemernú rýchlosť nerovnomerného pohybu?

vzdelavacie video

Ako možno zaznamenať (opísať) rovnomerný pohyb? Animáciou, obrázkom so stopami, tabuľkou, grafom, vzorcom. Prípady rovnomerného pohybu keď v čase t = 0 je s = 0 a keď v čase t = 0 je s = s0. Význam plochy pod grafom v=v(t).

vzdelavacie video

Definícia rovnomerného priamočiareho pohybu. Vektor okamžitej rýchlosti rovnomerného priamočiareho pohybu. Opis pohybu pomocou časovej závislosti vektora posunutia.

vzdelavacie video

Ako opísať rovnomerný priamočiary pohyb bez vektorov. Poloha x a okamžitá rýchlosť v_x a ich časové závislosti. Grafy x=x(t) a v_x = v_x(t). Definícia v_x = ?x/?t. Rýchlosť ako stúpanie grafu x = x(t). Význam plochy pod grafom v_x=v_x(t).

vzdelavacie video

Odvodenie vzťahu pre časovú závislosť polohy pri RZPP z grafu v_x = v_x(t). Grafické znázornenie x=x(t) v rôznych prípadoch. Vektorová verzia vzťahu pre závislosť polohy od času. Prehľad vzorcov pre časové závislosti rýchlosti a polohy vo vektorovom a skalárnom tvare. Tvar týchto vzťahov s využitím dráhy, veľkosti rýchlosti a veľkosti zrýchlenia.

vzdelavacie video

Pokusy s pádom telies vo vákuu: Newtonova trubica; David Scott na Mesiaci. Čo je to voľný pád? Čo je to "približne voľný" pád? Kedy môžu padať približne voľným pádom aj telesá vo vzduchu? Aké vlastnosti má voľný pád? Aké je zrýchlenie voľného pádu g? Vzťahy pre rýchlosť a polohu voľne padajúceho telesa.

vzdelavacie video

Definícia vektora zrýchlenia. Jeho veľkosť a smer. Závislosť vektora v od času. Skalárna verzia definície zrýchlenia. Zrýchlenie ako stúpanie grafu v_x = v_x(t).

vzdelavacie video

Riešená úloha o rovnomerne spomaľujúcom rýchliku, ktorý vchádza do stanice.

vzdelavacie video

Čo sa stane, keď vodička auta pridá plyn. A čo keď začne brzdiť? Grafy, tabuľky a vzorce závislosti okamžitej rýchlosti auta od času pre obe modelové situácie. Čo je to zrýchlenie? Čo je to rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb? Ako možno určiť veľkosť okamžitej rýchlosti rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu v nejakom čase t?