Vzdelávacie videá online

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

nájdené vzdelávacie videá: 785   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Definícia absolútnej hodnoty a počítanie príkladov s absolútnou hodnotou.

vzdelavacie video

absolútna hodnota komplexného čísla

vzdelavacie video

Čo je to adiabatický dej? Poissonova konštanta. Poissonov zákon. Adiabata.

vzdelavacie video

Mechanizmus vedenia elektrického prúdu v kovoch. Elektrónový plyn. Mriežka kladných iónov. Chaotický tepelný pohyb elektrónov. Unášavá rýchlosť. Veličina elektrický prúd - definícia. Jednotka elektrického prúdu. Meranie elektrického prúdu. Ampérmeter.

vzdelavacie video

Zrážka rovnako ťažkých vozíčkov: pokus

vzdelavacie video

Zrážka rovnako ťažkých vozíčkov: pokus

vzdelavacie video

vzdelavacie video

vzdelavacie video

Problematika Slovenského národného povstania.

vzdelavacie video

Tému "Alkány" spracoval Erik Šimon z Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied. Téma je súčasťou osnov pre tretí ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Alkény a alkíny" spracovala Dominika Bezdeková z Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Téma je súčasťou osnov pre druhý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Analógia medzi mechanickým pružinovým oscilátorom a elektromagnetickým oscilátorom. Nájdenie navzájom si analogických veličín. Použitie analógie na objavenie vzťahov pre uhlovú frekvenciu, frekvenciu a periódu elektromagnetického oscilátora a na získanie časových závislostí napätia a prúdu v elektromagnetickom oscilátore.

vzdelavacie video

vzdelavacie video

Ako sa dá narodeninový paradox z predošlého videa použiť v informatike pri crackovaní hesiel?

vzdelavacie video

Jednoduchý obvod elektrického prúdu. Vnútorná časť a vonkajšia časť obvodu. Vnútorný odpor. Svorkové napätie a jeho závislosť od prúdu. Vzťah pre prúd v obvode. Skratovací prúd. Jednoduchý elektrický obvod z hľadiska energie. Práca a výkon elektrických (neelektrických) síl vo vonkajšej (vnútornej) časti obvodu. Účinnosť zdroja.

vzdelavacie video

Vzťahy pre výsledný odpor sériového a paralelného zapojenia rezistorov. Odvodenia.

vzdelavacie video

Je výslednica všetkých tlakových síl, ktorými kvapalina pôsobí na do nej ponorené teleso nulová? Nie! Ako sa volá táto výslednica? Ktorým smerom pôsobí? Ako možno vypočítať veľkosť hydrostatickej vztlakovej sily? Ako to formuloval Archimedes? Ako sa správajú telesá rôznej hustoty v kvapaline? Kedy teleso pláva a čo vtedy platí o objeme jeho ponorenej časti?

vzdelavacie video

Občas je potrebné dokázať že postupnosť ktorú vidíme, je aritmetická.

vzdelavacie video

Čo sú to postupnosti? Ako vznikajú a na čo ich používame?

vzdelavacie video

Triky pre urýchlenie základného počítania spamäti (sčítanie, odčítanie, násobenie, umocňovanie na druhú).

vzdelavacie video

Čo je to aritmetický priemer? Ako vypočítame geometrický priemer?

vzdelavacie video

aritmetický priemer, modus, medián

vzdelavacie video

Zloženie jadier: nukleóny, protóny, neutróny. Protónové číslo Z, neutrónové číslo N, nukleónové číslo A. Náboj jadra. Chemický prvok. Nuklid. Izotopy.

vzdelavacie video

Čo je rádioaktivita. Druhy rádioaktivity podľa prenikavosti. Jadrové reakcie, ktoré vedú k jednotlivým typom rádioaktivity.

vzdelavacie video

Druhé z diskrétnych rozdelení v sérii.

vzdelavacie video

Kto bol Daniel Bernoulli? Bernoulliho rovnica ako zákon zachovania energie pre tečúcu tekutinu. Odvodenie Bernoulliho rovnice. Význam jednotlivých členov v Bernoulliho rovnici. Aplikácie Bernoulliho rovnice: hydrodynamický paradox a výtoková rýchlosť kvapaliny z malého otvoru v nádobe.

vzdelavacie video

Výtoková rýchlosť kvapaliny z malého otvoru v stene nádoby. Bernoulliho rovnica pre vodorovné potrubie a hydrodynamický paradox. Venturiho trubica a meranie objemového prietoku. Výveva. Rozprašovač. Pitotova trubica a meranie rýchlosti kvapaliny. Prandtlova trubica a rýchlomer na lietadlách.

vzdelavacie video

Vysvetlenie a príklady na Bernoulliho vetu

vzdelavacie video

Ako postupovať pri určovaní najpravdepodobnejšej hodnoty meranej veličiny a jej neistoty ak veličinu meriame bezprostredne, priamo. Spracovanie nameraných údajov vo vhodnej tabuľke. Výsledok merania ako neúplné číslo (interval možných hodnôt). Absolútna odchýlka.

vzdelavacie video

Relatívna odchýlka. Porovnanie presnosti dvoch meraní.