Vzdelávacie videá online - Fyzika

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 294   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Definícia rovnomerného priamočiareho pohybu. Vektor okamžitej rýchlosti rovnomerného priamočiareho pohybu. Opis pohybu pomocou časovej závislosti vektora posunutia.

vzdelavacie video

Ako opísať rovnomerný priamočiary pohyb bez vektorov. Poloha x a okamžitá rýchlosť v_x a ich časové závislosti. Grafy x=x(t) a v_x = v_x(t). Definícia v_x = ?x/?t. Rýchlosť ako stúpanie grafu x = x(t). Význam plochy pod grafom v_x=v_x(t).

vzdelavacie video

Odvodenie vzťahu pre časovú závislosť polohy pri RZPP z grafu v_x = v_x(t). Grafické znázornenie x=x(t) v rôznych prípadoch. Vektorová verzia vzťahu pre závislosť polohy od času. Prehľad vzorcov pre časové závislosti rýchlosti a polohy vo vektorovom a skalárnom tvare. Tvar týchto vzťahov s využitím dráhy, veľkosti rýchlosti a veľkosti zrýchlenia.

vzdelavacie video

Pokusy s pádom telies vo vákuu: Newtonova trubica; David Scott na Mesiaci. Čo je to voľný pád? Čo je to "približne voľný" pád? Kedy môžu padať približne voľným pádom aj telesá vo vzduchu? Aké vlastnosti má voľný pád? Aké je zrýchlenie voľného pádu g? Vzťahy pre rýchlosť a polohu voľne padajúceho telesa.

vzdelavacie video

Kde sa stretávame s rovnomerným pohybom po kružnici? Základné pojmy: kruhový oblúk, orientovaný uhol, vektor posunutia a sprievodič. Definícia rovnomerného pohybu po kružnici. Vektor rýchlosti - jeho smer a veľkosť. Perióda a frekvencia rovnomerného pohybu po kružnici a vzťah medzi nimi.

vzdelavacie video

Výpočet rýchlosti hmotného bodu po kružnici pomocou periódy a frekvencie. Uhol v oblúkovej miere. Radián. Vzťah medzi dráhovým oblúkom a prírastkom uhla v radiánoch. Definícia uhlovej rýchlosti. Výpočet uhlovej rýchlosti pomocou periódy a frekvencie. Vzťah medzi uhlovou rýchlosťou a rýchlosťou.

vzdelavacie video

Čo je to dynamika a ako sa líši od kinematiky? Čo má s dynamikou spoločné Isaac Newton a jeho slávna kniha? Aké druhy vzájomného pôsobenia (interakcie) telies poznáme? Príklady na interakciu dotykom a interakciu na diaľku.

vzdelavacie video

Ako modelovať izolovaný hmotný bod? Prečo je dôležité, aby guľôčka, ktorou ho modelujeme, bola veľmi tvrdá a pohybovala sa po vodorovnej hladkej a veľmi tvrdej podložke? Čo môže prirodzene robiť izolovaný hmotný bod? Aké sú dva prirodzené pohybové stavy izolovaného hmotného bodu? Kedy je vzťažná sústava neinerciálna a kedy inerciálna? Príklady inerciálnych vzťažných sústav. Formulácia prvého Newtonovho pohybového zákona. V čom sa Aristoteles mýlil? Na vysvetlenie čoho potrebujeme silu?

vzdelavacie video

Ako sa dá vyjadriť veľkosť zmeny hybnosti vozíčka počas urýchľovania silou F? Objavenie vzťahu |Δp| = |F|·Δt. Formulácia druhého Newtonovho pohybového zákona vo vektorovom tvare.

vzdelavacie video

Opis auta jazdiaceho dookola kruhovým objazdom z pohľadu inerciálnej vzťažnej sústavy spojenej s povrchom Zeme a z pohľadu otáčajúcej sa neinerciálnej vzťažnej sústavy, ktorá má počiatok v strede kruhového objazdu a ktorej os x' neustále smeruje k autu. Odstredivá sila ako zotrvačná sila spojená s dostredivým zrýchlením. Výpočet veľkosti odstredivej sily. Smer odstredivej sily. Opis pohybu ISS obiehajúcej na nízkej obežnej dráhe Zem z pohľadu (skoro) inerciálnej vzťažnej sústavy spojenej s povrchom Zeme a z pohľadu otáčajúcej sa neinerciálnej vzťažnej sústavy, ktorá má počiatok v strede Zeme a ktorej os x' neustále smeruje k ISS. Vysvetlenie beztiažového stavu v ISS. Vzorová úloha: cyklista prechádzajúci zákrutou.