Vzdelávacie videá online - Fyzika

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 294   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Ako možno vyjadriť výslednú silu pôsobiacu na hmotný bod? Ďalšie alternatívne tvary matematického vyjadrenia druhého newtonovho zákona. F = ?p/?t; F = ma. Niekoľko poznámok o meraní síl. Gravitačná a tiažová sila. Vyjadrenie zrýchlenia a = F/m. Ako sa pohybuje hmotný bod, na ktorý pôsobí nulová alebo konštantná sila? Prečo všetky telesá padajú vo vákuu s rovnakým zrýchlením?

vzdelavacie video

Aká výsledná sila musí pôsobiť na hmotný bod, čo sa pohybuje rovnomerne po kružnici, aby ho na nej udržala? Čo vieme povedať o smere tejto sily a o jej veľkosti? Príklady zo života, v ktorých je dostredivá sila jedinou silou pôsobiacou na hmotný bod alebo je výslednicou viacerých síl: pohyb družice okolo Zeme; auto v kruhovom objazde; kolotoč; guľôčka roztočená nad hlavou.

vzdelavacie video

Ako sa správa kváder, ktorý je v pokoji na naklonenej rovine, ak pomaly postupne zväčšujeme uhol jej sklonu. Medzný uhol pre statické trenie. Ako sa to dá využiť na určenie súčiniteľa statického šmykového trenia f_0?

vzdelavacie video

Ako sa správa kváder, ktorý je v pokoji na naklonenej rovine, ak ho postrčíme (udelíme mu rýchlosť)? Medzný uhol pre dynamické trenie. Ako sa to dá využiť na určenie súčiniteľa dynamického šmykového trenia f?

vzdelavacie video

Video o tom, ako možno pomocou naklonenej roviny určiť súčiniteľ statického a súčiniteľ dynamického šmykového trenia. Výpočet neistoty merania. Spôsob písania protokolu.

vzdelavacie video

Vzájomné pôsobenie telies v pokoji (chlapci so silomermi). Vzájomné pôsobenie telies za pohybu (dva odtláčajúce sa vozíčky). Znenie tretieho pohybového zákona. Čo je akcia a čo reakcia?

vzdelavacie video

Čím sa zaoberá hydrostatika? Ako definujeme tlak a aké má vlastnosti? Je tlak skalár alebo vektor? Čo spôsobuje tlak v kvapaline? Pascalov zákon. Hydrostatický tlak. Tlakové pole. Hladiny tlaku.

vzdelavacie video

Je výslednica všetkých tlakových síl, ktorými kvapalina pôsobí na do nej ponorené teleso nulová? Nie! Ako sa volá táto výslednica? Ktorým smerom pôsobí? Ako možno vypočítať veľkosť hydrostatickej vztlakovej sily? Ako to formuloval Archimedes? Ako sa správajú telesá rôznej hustoty v kvapaline? Kedy teleso pláva a čo vtedy platí o objeme jeho ponorenej časti?

vzdelavacie video

Príprava na laboratórne cvičenie Overenie Archimedovho zákona. Ciele merania, pomôcky, metóda merania a teória, postup merania, spracovanie nameraných hodnôt, vyhodnotenie merania.

vzdelavacie video

Aerodynamický tunel. Znázornenie prúdenia tekutiny. Ustálené a neustálené prúdenie. Prúdnica. Prúdová trubica. Prúdové vlákno.

vzdelavacie video

Prúdi kvapalina v zúženom mieste potrubia rýchlejšie alebo pomalšie? Ako vyjadriť myšlienku, že každým kolmým prierezom potrubia pretečie za jednotku času rovnaké množstvo tekutiny? Tvary rovnice kontinuity (všeobecný a špeciálny pre kvapaliny). Znázornenie prúdiacej tekutiny pomocou prúdnic a pomocou množstva vektorov rýchlosti. Vektorové pole rýchlosti.

vzdelavacie video

Kto bol Daniel Bernoulli? Bernoulliho rovnica ako zákon zachovania energie pre tečúcu tekutinu. Odvodenie Bernoulliho rovnice. Význam jednotlivých členov v Bernoulliho rovnici. Aplikácie Bernoulliho rovnice: hydrodynamický paradox a výtoková rýchlosť kvapaliny z malého otvoru v nádobe.

vzdelavacie video

Výtoková rýchlosť kvapaliny z malého otvoru v stene nádoby. Bernoulliho rovnica pre vodorovné potrubie a hydrodynamický paradox. Venturiho trubica a meranie objemového prietoku. Výveva. Rozprašovač. Pitotova trubica a meranie rýchlosti kvapaliny. Prandtlova trubica a rýchlomer na lietadlách.

vzdelavacie video

Pokus s nádobou s vodorovnou výtokovou trubicou s manometrickými trubicami. Ako sa prejaví trenie v kvapaline na poklese tlaku pozdĺž potrubia? Laminárne a turbulentné prúdenie. Profil rýchlosti v potrubí a medzi dvoma doštičkami.

vzdelavacie video

Ako funguje krídlo lietadla? Čo je to aerodynamická sila pôsobiaca na lietadlo? Aké má zložky a ako sa volajú? Ako ich možno vypočítať?

vzdelavacie video

Atómová hmotnostná jednotka. Relatívna atómová hmotnosť. Relatívna molekulová hmotnosť. Látkové množstvo. Avogadrova konštanta. Mol.

vzdelavacie video

Molová hmotnosť. Odvodenie vzťahu na výpočet molovej hmotnosti pomocou relatívnej molekulovej (atómovej) hmotnosti. Molový objem.

vzdelavacie video

Metódy skúmania tepelných vlastností látok v termodynamike a v štatistickej fyzike. Základné tri tvrdenia kinetickej teórie látok.

vzdelavacie video

Experimenty, ktoré nasvedčujú, že častice látky sú v neustálom chaotickom tepelnom pohybe. Difúzia, tlak plynu, Brownov pohyb.

vzdelavacie video

Sily medzi atómami tvoriacimi molekulu a medzi rôznymi molekulami. Podstata týchto príťažlivých a odpudivých síl. Závislosť príťažlivej, odpudivej a výslednej sily od vzdialenosti medzi časticami. Rovnovážna vzdialenosť. Potenciálna energia sústavy dvoch molekúl. Väzbová energia.