Vzdelávacie videá online - Fyzika

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 294   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Mechanizmus vedenia elektrického prúdu v kovoch. Elektrónový plyn. Mriežka kladných iónov. Chaotický tepelný pohyb elektrónov. Unášavá rýchlosť. Veličina elektrický prúd - definícia. Jednotka elektrického prúdu. Meranie elektrického prúdu. Ampérmeter.

vzdelavacie video

Úvodná téma fyziky v prvom ročníku. Čím sa zaoberá fyzika? Ako delíme fyziku podľa metód práce? Ako delíme fyziku podľa druhu javov, ktorými sa zaoberá? Na čo je fyzika dobrá?

vzdelavacie video

Ako premieňať čísla z bežného zápisu na vedecký a naopak. Ako násobiť a deliť čísla vo vedeckom zápise. Ako urobiť to isté pomocou kalkulačky. Ako zapísať čísla vo vedeckom zápise do počítača.

vzdelavacie video

Ako určiť najpravdepodobnejšiu hodnotu a absolútnu odchýlku súčinu a podielu dvoch nameraných hodnôt.

vzdelavacie video

Aké druhy pohybov hmotného bodu podľa tvaru trajektórie poznáme? Aké druhy pohybov vykonávajú tuhé telesá? Čo je trajektória?

vzdelavacie video

Matematické poznámky k skladaniu posunutí. Pri skladaní posunutí nezáleží na poradí. Ako zložiť viac ako dve posunutia? Ako násobiť posunutie kladným a záporným číslom? Čo je opačné posunutie? Ako odčítať od seba dve posunutia?

vzdelavacie video

Definícia vektora zrýchlenia. Jeho veľkosť a smer. Závislosť vektora v od času. Skalárna verzia definície zrýchlenia. Zrýchlenie ako stúpanie grafu v_x = v_x(t).

vzdelavacie video

Riešená úloha o rovnomerne spomaľujúcom rýchliku, ktorý vchádza do stanice.

vzdelavacie video

Je rovnomerný pohyb po kružnici pohybom zrýchleným? Prečo? Čo sa rozumie pod okamžitým zrýchlením hmotného bodu? Aký je smer okamžitého zrýchlenia hmotného bodu? Aká je jeho veľkosť? Vzťahy pre veľkosť dostredivého zrýchlenia využívajúce rýchlosť, uhlovú rýchlosť, periódu a frekvenciu. Porovnanie vlastností dostredivého zrýchlenia a zrýchlenia rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu.

vzdelavacie video

Čo sa deje s dreveným kontajnerom na vodorovnom povrchu, keď naň pôsobíme čoraz väčšou silou vo vodorovnom smere, aby sme ho uviedli do pohybu? Statické a dynamické šmykové trenie. Zákonitosti platiace pre šmykovú treciu silu. Statický a dynamický súčiniteľ šmykového trenia.