Vzdelávacie videá online - Fyzika

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 294   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Zrážka dvoch vozíčkov vozíčkovej dráhy a ukážka toho, ako sa celková hybnosť sústavy vozíčkov nemení. Odvodenie Zákona zachovania hybnosti z tretieho a druhého pohybového zákona. Čo je izolovaná sústava telies? Znenie zákona zachovania hybnosti. Rozbor zrážky guľôčok v rovine.

vzdelavacie video

Kde všade okolo nás sa prejavuje zákon zachovania hybnosti a tretí pohybový zákon? Rozbor výstrelu z dela - riešená úloha. Rozbor toho, ako funguje raketa. Prúdový motor. Herónov stroj. Pascalov vozík. Trojkolka na prúdový pohon.

vzdelavacie video

Dá sa experimentovaním vnútri lietadla zistiť, či lietadlo stojí na letisku so zapnutými motormi, alebo sa pohybuje rovnomerným priamočiarym pohybom? Ako sa musí vzťažná sústava pohybovať voči inerciálnej vzťažnej sústave, aby aj ona bola inerciálna? Formulácia Galileiho princípu relativity a ukážka jeho platnosti pre zákon zachovania hybnosti opisujúci pružnú zrážku dvoch vozíčkov pri pozorovaní z dvoch rôznych inerciálnych vzťažných sústav..

vzdelavacie video

Úlohy na aplikáciu pojmu práca konštantnej sily.

vzdelavacie video

Ako vypočítať prácu gravitačnej sily pri pohybe telesa na naklonenej rovine? Aká je pri tom práca normálovej sily Fn a trecej sily? Aká je pri tom práca výslednej sily F?

vzdelavacie video

Definícia výkonu. Jednotka výkonu. Práca vyjadrená pomocou výkonu. Jednotky práce pomocou jednotiek výkonu. Výkon vyjadrený pomocou sily a rýchlosti.

vzdelavacie video

Ako fyzici vybrali sedem základných jednotiek a ako pomocou nich vytvárajú jednotky všetkých ostatných veličín. Predpony jednotiek.

vzdelavacie video

Čo vplýva na nepresnosť merania? Systematické chyby. Hrubé chyby. Náhodné chyby. Ako ich odstrániť, alebo zmenšiť ich vplyv? Ako určiť najpravdepodobnejšiu hodnotu merania?

vzdelavacie video

Ako postupovať pri určovaní najpravdepodobnejšej hodnoty meranej veličiny a jej neistoty ak veličinu meriame bezprostredne, priamo. Spracovanie nameraných údajov vo vhodnej tabuľke. Výsledok merania ako neúplné číslo (interval možných hodnôt). Absolútna odchýlka.

vzdelavacie video

Relatívna odchýlka. Porovnanie presnosti dvoch meraní.