Vzdelávacie videá online - Fyzika

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 294   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Vzorová úloha o výpočte objemu valčeka a jeho neistoty.

vzdelavacie video

Mechanický pohyb. Hmotný bod ako myšlienkový model telesa. Vzťažné teleso. Vzťažný bod. Súradnicové osi. Vzťažná sústava. Veľa rôznych vzťažných sústav. Pohyb mravca po papieri.

vzdelavacie video

Trajektória. Dráha. Posunutie. Posunutie ako vektorová veličina reprezentovaná orientovanou úsečkou. Veľkosť posunutia. Smer posunutia. Vzťah veľkosti posunutia a dráhy.

vzdelavacie video

Čo sa stane, keď vodička auta pridá plyn. A čo keď začne brzdiť? Grafy, tabuľky a vzorce závislosti okamžitej rýchlosti auta od času pre obe modelové situácie. Čo je to zrýchlenie? Čo je to rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb? Ako možno určiť veľkosť okamžitej rýchlosti rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu v nejakom čase t?

vzdelavacie video

Ako sa musí vzťažná sústava pohybovať voči inerciálnej vzťažnej sústave aby bola neinerciálna? Rozbor pohybu skejtera na podlahe vagóna, čo sa voči koľajniciam pohybuje rovnomerne zrýchleným pohybom, z pohľadu inerciálnej vzťažnej sústavy spojenej so zemou a z pohľadu neinerciálnej vzťažnej sústavy spojenej s rozbiehajúcim sa vagónom. V ktorej vzťažnej sústave pôsobí na skejtera zotrvačná sila a aké má vlastnosti? Vzťah pre vektor zotrvačnej sily. Smer zotrvačnej sily. Prejavy zotrvačnej sily na príkladoch z bežného života.

vzdelavacie video

Akú prácu vykoná sila, ktorou pružina pôsobí na vozíček, keď sa vozík presunie z miesta na miesto? Použitie pracovného diagramu na výpočet práce premenlivej sily.

vzdelavacie video

Rozbor dokonale nepružnej čelnej zrážky dvoch vozíčkov no vozíčkovej dráhe bez trenia. Využitie zákona zachovania celkovej hybnosti na predpoveď spoločnej rýchlosti spojených vozíčkov po zrážke.

vzdelavacie video

Čo sú tekutiny? Aké vlastnosti má reálna kvapalina? Ako ju budeme modelovať? Čo sa rozumie pod ideálnou kvapalinou?

vzdelavacie video

Ako sa správa hmotný bod, na ktorý pôsobí naraz viacero síl? Čo je to výslednica síl? Ako sa môžu kompenzovať dve pôsobiace sily? A kedy sa vykompenzujú tri sily pôsobiace na hmotný bod? Izolované teleso a praktická realizácia telesa, ktoré sa správa ako izolované teleso. Izolovaný hmotný bod.

vzdelavacie video

Experimenty s vozíčkom poháňaným závažím preveseným cez kladku. Od čoho závisí zmena rýchlosti vozíčka? Hybnosť vozíčka ako vektorová veličina.