Vzdelávacie videá online - Fyzika

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 294   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Vysvetlenie sily pôsobiacej na vodič s prúdom ako dôsledku drobných síl, ktoré pôsobia na jednotlivé pohybujúce sa elektróny vo vodiči. Odvodenie vzťahu pre veľkosť magnetickej sily pôsobiacej na nabitú časticu, čo sa pohybuje v magnetickom poli.

vzdelavacie video

Čo sa stane, keď nabitá častica s rýchlosťou v vletí kolmo na indukčné čiary do homogénneho magnetického poľa? Pohyb po kružnici a podmienka rovnosti dostredivej a magnetickej sily. Wehneltova trubica. Large Hadron Collider. Čo sa stane, ak sa nabitá častica pohybuje v smere indukčných čiar? V smere šikmom voči indukčným čiaram? Pohyb po skrutkovici okolo indukčnej čiary. Polárna žiara.

vzdelavacie video

Ako funguje elektromotor na jednosmerný prúd? Rozkreslenie jednotlivých fáz pohybu rotora a rozbor pôsobiacich síl.

vzdelavacie video

Nestacionárne deje. Kmitavý pohyb. Perióda. Frekvencia. Jednoduchý harmonický pohyb.

vzdelavacie video

Základná rovnica pre harmonický kmitavý pohyb. Amplitúda. Okamžitá výchylka. Rovnovážna poloha. Krajné polohy.

vzdelavacie video

Základná rovnica pre okamžitú rýchlosť a okamžité zrýchlenie harmonického kmitavého pohybu. Amplitúda rýchlosti. Amplitúda zrýchlenia. Vzťah medzi okamžitým zrýchlením a okamžitou rýchlosťou.

vzdelavacie video

Pojem začiatočná fáza. Prípady kmitania s rôznou začiatočnou fázou. Rovnice pre y, v, a s uvážením začiatočnej fázy. Dva oscilátory kmitajúce s rovnakou a opačnou fázou. Fázový rozdiel.

vzdelavacie video

Rôzne spôsoby reprezentácie veličiny harmonického kmitavého deja. Grafy y(t), v(t) a a(t) pre kmitanie so začiatočnou fázou 0. Pojem fázorový diagram. Definícia fázora. Vlastnosti fázora a jeho súvis s harmonickou veličinou. Použitie fázorov na porovnanie dvoch harmonických kmitaní. Fázory Y, V, A pre jedno kmitanie.

vzdelavacie video

Princíp superpozície. Izochrónne a neizochrónne kmitania. Aké vlastnosti má zložené kmitanie? Ako sa správa fázor zloženého kmitania? Čo sú to rázy?

vzdelavacie video

Rozbor síl pôsobiacich na závažie pružinového oscilátora. Výsledná sila a jej vlastnosti. Vlastné kmitanie oscilátora. Parametre oscilátora. Odvodenie vzťahov pre uhlovú frekvenciu, frekvenciu a periódu oscilátora.

vzdelavacie video

Potenciálna energia pružinového mechanického oscilátora. Mechanická energia oscilátora a jej zachovávanie v prípade že sa neprejavujú trecie sily. Kmity skutočného oscilátora. Tlmené kmitanie.

vzdelavacie video

Príprava k laboratórnemu cvičeniu Objavenie vzťahu pre periódu matematického kyvadla

vzdelavacie video

Netlmené kmitanie. Nútené kmitanie. Oscilátor. Rezonátor. Vlastnosti núteného kmitania. Rezonančná krivka. Rezonancia. Spriahnuté kyvadlá.

vzdelavacie video

Čo je mechanické vlnenie? Čo je potrebné, aby sa mechanické vlnenie mohlo šíriť. Rad oscilátorov v priamke. Postupné priečne a postupné pozdĺžne vlnenie. V ktorých prostrediach sa môže šíriť priečne a v ktorých pozdĺžne vlnenie? Vlnová dĺžka, jej definícia a výpočet.

vzdelavacie video

Odvodenie rovnice postupnej vlny v rade bodov. Rovnica vlny smerujúcej doprava. Rovnica vlna smerujúcej doľava. Na čo slúži rovnica vlny.

vzdelavacie video

Interferencia dvoch vlnení na vodnej hladine. Princíp superpozície a skladanie vĺn. Skladanie dvoch vĺn toho istého smeru a rovnakej amplitúdy, vlnovej dĺžky a frekvencie na priamke. Fázový rozdiel vlnení v danom bode. Koherentné vlnenia. Dráhový rozdiel. Vlastnosti výsledného vlnenia. Ako vplýva dráhový rozdiel na amplitúdu výsledného vlnenia. Podmienky pre maximálne zosilnenie a maximálne zoslabenie dvoch vĺn.

vzdelavacie video

Čo sa stane, keď vlna dorazí na koniec radu bodov? Závisí to od toho, či je koniec voľný alebo pevný? Aké vlastnosti má odrazená vlna? Čo sa stane, keď vlna dorazí na rozhranie dvoch prostredí? Závisí to od rýchlostí vlny v prostrediach? Ako? Aké vlastnosti majú odrazená a prejdená vlna?

vzdelavacie video

Čo získame interferenciou priamej a odrazenej vlny? Aká vlastnosti má stojaté vlnenie? Čo sú uzly? Čo sú kmitne? Porovnanie postupného a stojatého vlnenia.

vzdelavacie video

Ako sa môže pohybovať napnutá struna alebo na jednom konci upevnená pružná tyč? Čo je to základný mód kmitania a vzbudené módy kmitania? Čo je základná frekvencia a vyššie harmonické frekvencie?

vzdelavacie video

Čo je izotropné prostredie? Základné pojmy opisujúce vlnenie v izotropnom prostredí. Vlnoplocha. Luč. Guľové (kruhové) vlnoplochy a rovinné (čiarové) vlnoplochy. Vzťah lúčov a vlnoplôch.