Vzdelávacie videá online - Fyzika

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 294   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Prúdi kvapalina v zúženom mieste potrubia rýchlejšie alebo pomalšie? Ako vyjadriť myšlienku, že každým kolmým prierezom potrubia pretečie za jednotku času rovnaké množstvo tekutiny? Tvary rovnice kontinuity (všeobecný a špeciálny pre kvapaliny). Znázornenie prúdiacej tekutiny pomocou prúdnic a pomocou množstva vektorov rýchlosti. Vektorové pole rýchlosti.

vzdelavacie video

Kto bol Daniel Bernoulli? Bernoulliho rovnica ako zákon zachovania energie pre tečúcu tekutinu. Odvodenie Bernoulliho rovnice. Význam jednotlivých členov v Bernoulliho rovnici. Aplikácie Bernoulliho rovnice: hydrodynamický paradox a výtoková rýchlosť kvapaliny z malého otvoru v nádobe.

vzdelavacie video

Výtoková rýchlosť kvapaliny z malého otvoru v stene nádoby. Bernoulliho rovnica pre vodorovné potrubie a hydrodynamický paradox. Venturiho trubica a meranie objemového prietoku. Výveva. Rozprašovač. Pitotova trubica a meranie rýchlosti kvapaliny. Prandtlova trubica a rýchlomer na lietadlách.

vzdelavacie video

Pokus s nádobou s vodorovnou výtokovou trubicou s manometrickými trubicami. Ako sa prejaví trenie v kvapaline na poklese tlaku pozdĺž potrubia? Laminárne a turbulentné prúdenie. Profil rýchlosti v potrubí a medzi dvoma doštičkami.

vzdelavacie video

Ako funguje krídlo lietadla? Čo je to aerodynamická sila pôsobiaca na lietadlo? Aké má zložky a ako sa volajú? Ako ich možno vypočítať?

vzdelavacie video

Atómová hmotnostná jednotka. Relatívna atómová hmotnosť. Relatívna molekulová hmotnosť. Látkové množstvo. Avogadrova konštanta. Mol.

vzdelavacie video

Molová hmotnosť. Odvodenie vzťahu na výpočet molovej hmotnosti pomocou relatívnej molekulovej (atómovej) hmotnosti. Molový objem.

vzdelavacie video

Metódy skúmania tepelných vlastností látok v termodynamike a v štatistickej fyzike. Základné tri tvrdenia kinetickej teórie látok.

vzdelavacie video

Experimenty, ktoré nasvedčujú, že častice látky sú v neustálom chaotickom tepelnom pohybe. Difúzia, tlak plynu, Brownov pohyb.

vzdelavacie video

Sily medzi atómami tvoriacimi molekulu a medzi rôznymi molekulami. Podstata týchto príťažlivých a odpudivých síl. Závislosť príťažlivej, odpudivej a výslednej sily od vzdialenosti medzi časticami. Rovnovážna vzdialenosť. Potenciálna energia sústavy dvoch molekúl. Väzbová energia.