Vysoké školy na Slovensku

V tejto časti nájdete informácie o slovenských vysokých školách a štatistiky o absolventov, vysokých školách a ich študijných programoch (univerzity, vysoké školy a akadémie), fakultách, študijných odboroch, študentoch, záujemcoch o štúdium a mnoho ďalšieho.

Prejísť na: zoznam vysokých škôl | zoznam fakúlt | študijné odbory a absolventi | rebríčky vysokých škôl

Na Slovensku je niekoľko vysokých škôl troch typov: verejné, štátne a súkromné. Sú tri stupne vysokoškolského vzdelania, niektoré študijné odbory majú prvé dva stupne spojené. Prvý stupeň je najčastejšie bakalársky, druhý stupeň inžiniersky, magisterský alebo doktorský a tretí (najvyšší) stupeň vysokoškolského vzdelania sa nazýva doktorandský stupeň.

Sekcia vysoké školy na Slovensku je ešte len v príprave a niektoré časti nemusia byť plne funkčné.

Absolventi vysokých škôl na Slovensku

Tabuľka absolventov slovenských vysokých škôl (spolu) za obdobie posledných rokov (2009-2015): denná aj externá forma štúdia podľa pohlavia a vysokoškolského stupňa vzdelania.

Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium spolu

muži ženy muži ženy
1. a 2. stupeň 133 101 200 008 51 773 128 123 513 005
3. stupeň 4 429 4 692 3 538 3 063 15 722
Spolu 137 530 204 700 55 311 131 186 528 727

1. a 2. stupeň

3. stupeň

Obľúbenosť študijných odborov (počet absolventov)

Počet absolventov jednotlivých kategórií študijných odborov. Detailný prehľad študijných odborov a absolventov


Skupina odborov
1. a 2. stupeň 3. stupeň
spolu muži ženy spolu muži ženy podiel v %
Prírodné vedy 22 350 8 005 14 345 2 475 1 005 1 470 4,7
Technické vedy a náuky I 59 850 46 294 13 556 2 734 1 969 765 11,8
Technické vedy a náuky II 29 418 18 033 11 385 1 368 899 469 5,8
Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 15 548 6 511 9 037 829 412 417 3,1
Zdravotníctvo 40 903 6 247 34 656 1 603 628 975 8,0
Spoločenské vedy, náuky a služby I 156 027 51 184 104 843 3 488 1 823 1 665 30,1
Spoločenské vedy, náuky a služby II 161 543 34 654 126 889 3 019 1 037 1 982 31,1
Vedy a náuky o kultúre a umení 11 623 3 806 7 817 840 383 457 2,4
Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 15 743 10 140 5 603 298 195 103 3,0
Spolu 513 005 184 874 328 131 16 654 8 351 8 303

Absolventi slovenských vysokých škôl - 1. a 2. stupeň

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 43 097 17 638 25 459 27 301 7 356 19 945 70 398
2010 44 583 17 922 26 661 26 509 7 147 19 362 71 092
2011 43 336 17 614 25 722 26 642 7 464 19 178 69 978
2012 43 142 17 200 25 942 24 201 6 863 17 338 67 343
2013 41 484 16 802 24 682 23 689 6 773 16 916 65 173
2014 40 853 16 143 24 710 20 255 6 205 14 050 61 108
2015 39 207 15 445 23 762 16 968 5 357 11 611 56 175
2016 37 407 14 337 23 070 14 331 4 608 9 723 51 738
Spolu 333 109 133 101 200 008 179 896 51 773 128 123 513 005

Absolventi slovenských vysokých škôl - 3. stupeň

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 895 465 430 892 473 419 1 937
2010 1 084 552 532 1 592 835 757 2 878
2011 954 460 494 654 334 320 1 672
2012 1 371 682 689 719 400 319 2 181
2013 1 311 607 704 693 377 316 2 119
2014 1 270 614 656 808 451 357 2 182
2015 1 166 556 610 654 366 288 1 914
2016 1 070 493 577 589 302 287 1 771
Spolu 9 121 4 429 4 692 6 601 3 538 3 063 16 654

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Informácie o vysokých školách (počte absolventov, študentov, učiteľov atď...) v tejto sekcii pochádzajú z ústavu informácií a prognóz školstva (UIPŠ)