Vysoké školy na Slovensku

V tejto časti nájdete informácie o slovenských vysokých školách a štatistiky o absolventov, vysokých školách a ich študijných programoch (univerzity, vysoké školy a akadémie), fakultách, študijných odboroch, študentoch, záujemcoch o štúdium a mnoho ďalšieho.

Prejísť na: zoznam vysokých škôl | zoznam fakúlt | študijné odbory a absolventi | rebríčky vysokých škôl

Na Slovensku je niekoľko vysokých škôl troch typov: verejné, štátne a súkromné. Sú tri stupne vysokoškolského vzdelania, niektoré študijné odbory majú prvé dva stupne spojené. Prvý stupeň je najčastejšie bakalársky, druhý stupeň inžiniersky, magisterský alebo doktorský a tretí (najvyšší) stupeň vysokoškolského vzdelania sa nazýva doktorandský stupeň.

Sekcia vysoké školy na Slovensku je ešte len v príprave a niektoré časti nemusia byť plne funkčné.

Absolventi vysokých škôl na Slovensku

Tabuľka absolventov slovenských vysokých škôl (spolu) za obdobie posledných rokov (2009-2015): denná aj externá forma štúdia podľa pohlavia a vysokoškolského stupňa vzdelania.

Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium spolu

muži ženy muži ženy
1. a 2. stupeň 118 764 176 938 47 165 118 400 461 267
3. stupeň 3 936 4 115 3 236 2 776 14 063
Spolu 122 700 181 053 50 401 121 176 475 330

1. a 2. stupeň

3. stupeň

Obľúbenosť študijných odborov (počet absolventov)

Počet absolventov jednotlivých kategórií študijných odborov. Detailný prehľad študijných odborov a absolventov


Skupina odborov
1. a 2. stupeň 3. stupeň
spolu muži ženy spolu muži ženy podiel v %
Prírodné vedy 20 105 7 281 12 824 2 169 893 1 276 4,7
Technické vedy a náuky I 53 686 41 479 12 207 2 482 1 779 703 11,8
Technické vedy a náuky II 26 354 16 207 10 147 1 237 816 421 5,8
Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 13 772 5 811 7 961 750 384 366 3,0
Zdravotníctvo 36 346 5 387 30 959 1 407 549 858 7,9
Spoločenské vedy, náuky a služby I 140 916 46 132 94 784 3 118 1 632 1 486 30,2
Spoločenské vedy, náuky a služby II 145 566 31 195 114 371 2 691 933 1 758 31,1
Vedy a náuky o kultúre a umení 10 371 3 387 6 984 759 346 413 2,3
Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 14 151 9 050 5 101 270 176 94 3,0
Spolu 461 267 165 929 295 338 14 883 7 508 7 375

Absolventi slovenských vysokých škôl - 1. a 2. stupeň

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 43 097 17 638 25 459 27 301 7 356 19 945 70 398
2010 44 583 17 922 26 661 26 509 7 147 19 362 71 092
2011 43 336 17 614 25 722 26 642 7 464 19 178 69 978
2012 43 142 17 200 25 942 24 201 6 863 17 338 67 343
2013 41 484 16 802 24 682 23 689 6 773 16 916 65 173
2014 40 853 16 143 24 710 20 255 6 205 14 050 61 108
2015 39 207 15 445 23 762 16 968 5 357 11 611 56 175
Spolu 295 702 118 764 176 938 165 565 47 165 118 400 461 267

Absolventi slovenských vysokých škôl - 3. stupeň

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 895 465 430 892 473 419 1 937
2010 1 084 552 532 1 592 835 757 2 878
2011 954 460 494 654 334 320 1 672
2012 1 371 682 689 719 400 319 2 181
2013 1 311 607 704 693 377 316 2 119
2014 1 270 614 656 808 451 357 2 182
2015 1 166 556 610 654 366 288 1 914
Spolu 8 051 3 936 4 115 6 012 3 236 2 776 14 883

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Informácie o vysokých školách (počte absolventov, študentov, učiteľov atď...) v tejto sekcii pochádzajú z ústavu informácií a prognóz školstva (UIPŠ)