Rovnomerné a nerovnomerné pohyby: Poloha pri rovnomerne zrýchlenom priamočiarom pohybe

4,0 / 5 (hlasy: 2)
  660
Odvodenie vzťahu pre časovú závislosť polohy pri RZPP z grafu v_x = v_x(t). Grafické znázornenie x=x(t) v rôznych prípadoch. Vektorová verzia vzťahu pre závislosť polohy od času. Prehľad vzorcov pre časové závislosti rýchlosti a polohy vo vektorovom a skalárnom tvare. Tvar týchto vzťahov s využitím dráhy, veľkosti rýchlosti a veľkosti zrýchlenia.