Slovenský jazyk (Slovenčina)

V tejto časti nájdete prehľad (teóriu) slovenskej gramatiky, slovník slovenských slov (databáza slovenských slová, tvary slov) a jednoduché hry na chvíle oddychu s účelom overiť svoje vedomosti zo slovenčiny. Cieľom je poskytnúť jednoduchý prístup k základným gramatickým kategóriám slovenských slov. Keďže gramatika slovenského jazyka je pomerne komplikovaná, s tvorbou slovníka sme sa celkom potrápili, ale postupne budeme jeho obsah rozširovať.

Hľadať slovo

Databázy slovenských slov

Aktuálna databáza slovenských slov poskytuje slová, slovné druhy slov, tvary slov (skloňovanie a časovanie ohybných slovných druhov) a vzory (v prípade podstatných a prídavných mien). Databáza podstatných mien obsahuje skloňovanie slov a informácie o rode a vzore. Databáza prídavných mien obsahuje vyskloňované tvary slov aj informácie o vzore a stupňovaní. Databáza zámen obsahuje skloňovanie (tvary) slov. Databáza čísloviek obsahuje skloňovanie (tvary) slov. Databáza slovies obsahuje časovanie slov a informácie o vide slovies. Databáza prísloviek obsahuje informácie o stupňovaní.

Databáza tvarov slovenských slov

Databáza slov obsahuje približne 107 000 základných slov, z ktorých 102 000 slov má určený slovný druh. Okrem toho má okolo 30 000 slov, ktoré vznikli odvedním (napr. predponou ne-) a niekoľko tisíc slov vzniknutých spojením základných slov. Priebežne pracujeme na dopĺňaní ďalších slov. Nižšie uvádzame počet slov podľa slovných druhov:

  • podstatné mená v databáze slov: 37 500
  • prídavné mená v databáze slov: 27 000
  • zámená v databáze slov: 370
  • číslovky v databáze slov: 650
  • slovesá v databáze slov: 31 000
  • príslovky v databáze slov: 7100
  • predložky v databáze slov: 120
  • spojky v databáze slov: 110
  • slová s neznámym slovným druhom: 3000

Frekvencia podstatných mien v slovenčine podľa rodu a vzoru

mužský rod vzor chlap
5000
vzor hrdina
650
vzor dub
7500
vzor stroj
1100
ženský rod vzor žena
9600
vzor ulica
3500
vzor dlaň
500
vzor kosť
3500
stredný rod vzor mesto
2700
vzor srdce
110
vzor dievča
130
vzor vysvedčenie
2300

Frekvencia prídavných mien v slovenčine podľa vzorov

vzor pekný
25 000
vzor cudzí
1 500
vzor páví
180