Slovenský jazyk (Slovenčina)

Čo tu nájdete? Teória slovenského jazyka, cvičenia zo slovenčiny (pravopisné cvičenia, gramatické cvičenia, syntax: rozbor vety), slovníky slov (tvary slov, výkladový slovník...), nástroje na spracovanie slovenského textu, kvízy a testy zo slovenčiny ...

Teória slovenského jazyka

Stručný prehľad slovenskej gramatiky: slovné druhy používané v slovenčine, delenie slov podľa slovných druhov, gramatické kategórie slov, vybrané slová a písanie i/y.

Videá zo slovenčiny: veta

Cvičenia zo slovenského jazyka

Zbierka úloh a cvičení zo slovenského jazyka

  • pravopisné cvičenia: písanie i-y, vybrané slová, spodobovanie...
  • gramatika slovenského jazyka: určovanie slovných druhov, určovanie vzorov slov
  • vetný rozbor a syntax

Slovníky slovenských slov

Hľadať slovo v slovníku tvarov slovenských slov (databáza slovenských slov).

Slová zo slovníka tvarov:
bunda citát dobrosrdečný dobrý milión písomka príroda rúško skúška storočie svet test voľba vrece výstrel milión ahoj

Slovník tvarov

Slovník tvarov slovenských slov poskytuje základné informácie o slovných tvaroch (tvaroslovie):

  • skloňovanie a časovanie slov (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá a príslovky)
  • gramatické katégorie (rod, číslo, pád, osoba, čas, vid)
  • vzory slov (pre podstatné a prídavné mená)

Pri vyhľadávaní slova v slovníku použite základný tvar (slovo v jednotnom čísle a v Nominatíve, v prípade slovies neurčitok).

Hľadať vo výkladovom slovníku slovenských slov

Náhodné slová z výkladového slovníka:
dafto čuc kastrolek rečovac utoto exhumácia hašiš jogging con amore cyanóza epiteton ornans plantáž tyreotoxikóza

Spracovanie slovenčiny - nástroje

Nástroje na spracovanie slovenského textu online.

Analýza slovenskej vety Doplnenie diakritiky