Vybrané slová po B - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene B. Viete písať správne i/y v slovách po písmene B? (biť či nebyť alebo byť či nebiť, býk alebo bík, ...)

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová po B alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

príbytok, bívakoval, keby bol býval mladší, býcy sa byjú, chcel by byť radšej bylina, mal by kobylu, zbytočný bylynkový čaj zdobyl byt, dobýtí býtkárý obýšlý bydlýsko, bícykel býva v maštalí, vojaci vybili bitúnok, príbytok, bivakoval, keby bol býval mladší, býci sa bijú, chcel bý býť radšej býlina, mal by kobylu, zbitočný bilinkový čaj zdobil bit, dobití bitkári obišli bidlisko, bicikel býva v maštali, vojaci víbili bitúnok, príbytok, bivakoval, keby bol býval mladší, býci sa bijú, chcel by byť radšej bylina, mal by kobylu, zbytočný bylinkový čaj zdobil byt, dobitý bitkári obišli bydlisko, bicykel býva v maštali, vojaci vybili bitúnok, príbytok, bivakoval, keby bol bíval mladší, bici sa bijú, chcel by byť radšej bylina, mal by kobylu, zbytočni bylinkovi čaj zdobil byt, dobití bitkári obišli bydlisko, bicykel bíva v maštali, vojaci vybili bitúnok

príb_tok | b_vakoval | keb_ bol b_val mladší | b_ci sa b_jú | chcel b_ b_ť radšej b_lina | mal b_ kob_lu | zb_točný b_linkový čaj zdob_l b_t | dob_tí b_tkári ob_šli b_dlisko | b_cykel b_va v maštali | vojaci vyb_li b_túnok

príbytok | bivakoval | keby bol býval mladší | býci sa bijú | chcel by byť radšej bylina | mal by kobylu | zbytočný bylinkový čaj zdobil byt | dobití bitkári obišli bydlisko | bicykel býva v maštali | vojaci vybili bitúnok