Vzdelávacie videá online - Fyzika

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 294   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Čo je to adiabatický dej? Poissonova konštanta. Poissonov zákon. Adiabata.

vzdelavacie video

Mechanizmus vedenia elektrického prúdu v kovoch. Elektrónový plyn. Mriežka kladných iónov. Chaotický tepelný pohyb elektrónov. Unášavá rýchlosť. Veličina elektrický prúd - definícia. Jednotka elektrického prúdu. Meranie elektrického prúdu. Ampérmeter.

vzdelavacie video

Zrážka rovnako ťažkých vozíčkov: pokus

vzdelavacie video

Zrážka rovnako ťažkých vozíčkov: pokus

vzdelavacie video

Analógia medzi mechanickým pružinovým oscilátorom a elektromagnetickým oscilátorom. Nájdenie navzájom si analogických veličín. Použitie analógie na objavenie vzťahov pre uhlovú frekvenciu, frekvenciu a periódu elektromagnetického oscilátora a na získanie časových závislostí napätia a prúdu v elektromagnetickom oscilátore.

vzdelavacie video

Jednoduchý obvod elektrického prúdu. Vnútorná časť a vonkajšia časť obvodu. Vnútorný odpor. Svorkové napätie a jeho závislosť od prúdu. Vzťah pre prúd v obvode. Skratovací prúd. Jednoduchý elektrický obvod z hľadiska energie. Práca a výkon elektrických (neelektrických) síl vo vonkajšej (vnútornej) časti obvodu. Účinnosť zdroja.

vzdelavacie video

Vzťahy pre výsledný odpor sériového a paralelného zapojenia rezistorov. Odvodenia.

vzdelavacie video

Je výslednica všetkých tlakových síl, ktorými kvapalina pôsobí na do nej ponorené teleso nulová? Nie! Ako sa volá táto výslednica? Ktorým smerom pôsobí? Ako možno vypočítať veľkosť hydrostatickej vztlakovej sily? Ako to formuloval Archimedes? Ako sa správajú telesá rôznej hustoty v kvapaline? Kedy teleso pláva a čo vtedy platí o objeme jeho ponorenej časti?

vzdelavacie video

Zloženie jadier: nukleóny, protóny, neutróny. Protónové číslo Z, neutrónové číslo N, nukleónové číslo A. Náboj jadra. Chemický prvok. Nuklid. Izotopy.

vzdelavacie video

Čo je rádioaktivita. Druhy rádioaktivity podľa prenikavosti. Jadrové reakcie, ktoré vedú k jednotlivým typom rádioaktivity.