Vzdelávacie videá online - Fyzika

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 316   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Čo je to adiabatický dej? Poissonova konštanta. Poissonov zákon. Adiabata.

vzdelavacie video

Mechanizmus vedenia elektrického prúdu v kovoch. Elektrónový plyn. Mriežka kladných iónov. Chaotický tepelný pohyb elektrónov. Unášavá rýchlosť. Veličina elektrický prúd - definícia. Jednotka elektrického prúdu. Meranie elektrického prúdu. Ampérmeter.

vzdelavacie video

Zrážka rovnako ťažkých vozíčkov: pokus

vzdelavacie video

Zrážka rovnako ťažkých vozíčkov: pokus

vzdelavacie video

Analógia medzi mechanickým pružinovým oscilátorom a elektromagnetickým oscilátorom. Nájdenie navzájom si analogických veličín. Použitie analógie na objavenie vzťahov pre uhlovú frekvenciu, frekvenciu a periódu elektromagnetického oscilátora a na získanie časových závislostí napätia a prúdu v elektromagnetickom oscilátore.

vzdelavacie video

Jednoduchý obvod elektrického prúdu. Vnútorná časť a vonkajšia časť obvodu. Vnútorný odpor. Svorkové napätie a jeho závislosť od prúdu. Vzťah pre prúd v obvode. Skratovací prúd. Jednoduchý elektrický obvod z hľadiska energie. Práca a výkon elektrických (neelektrických) síl vo vonkajšej (vnútornej) časti obvodu. Účinnosť zdroja.

vzdelavacie video

Vzťahy pre výsledný odpor sériového a paralelného zapojenia rezistorov. Odvodenia.

vzdelavacie video

Je výslednica všetkých tlakových síl, ktorými kvapalina pôsobí na do nej ponorené teleso nulová? Nie! Ako sa volá táto výslednica? Ktorým smerom pôsobí? Ako možno vypočítať veľkosť hydrostatickej vztlakovej sily? Ako to formuloval Archimedes? Ako sa správajú telesá rôznej hustoty v kvapaline? Kedy teleso pláva a čo vtedy platí o objeme jeho ponorenej časti?

vzdelavacie video

Zloženie jadier: nukleóny, protóny, neutróny. Protónové číslo Z, neutrónové číslo N, nukleónové číslo A. Náboj jadra. Chemický prvok. Nuklid. Izotopy.

vzdelavacie video

Čo je rádioaktivita. Druhy rádioaktivity podľa prenikavosti. Jadrové reakcie, ktoré vedú k jednotlivým typom rádioaktivity.

vzdelavacie video

Kto bol Daniel Bernoulli? Bernoulliho rovnica ako zákon zachovania energie pre tečúcu tekutinu. Odvodenie Bernoulliho rovnice. Význam jednotlivých členov v Bernoulliho rovnici. Aplikácie Bernoulliho rovnice: hydrodynamický paradox a výtoková rýchlosť kvapaliny z malého otvoru v nádobe.

vzdelavacie video

Výtoková rýchlosť kvapaliny z malého otvoru v stene nádoby. Bernoulliho rovnica pre vodorovné potrubie a hydrodynamický paradox. Venturiho trubica a meranie objemového prietoku. Výveva. Rozprašovač. Pitotova trubica a meranie rýchlosti kvapaliny. Prandtlova trubica a rýchlomer na lietadlách.

vzdelavacie video

Ako postupovať pri určovaní najpravdepodobnejšej hodnoty meranej veličiny a jej neistoty ak veličinu meriame bezprostredne, priamo. Spracovanie nameraných údajov vo vhodnej tabuľke. Výsledok merania ako neúplné číslo (interval možných hodnôt). Absolútna odchýlka.

vzdelavacie video

Relatívna odchýlka. Porovnanie presnosti dvoch meraní.

vzdelavacie video

Sily medzi atómami tvoriacimi molekulu a medzi rôznymi molekulami. Podstata týchto príťažlivých a odpudivých síl. Závislosť príťažlivej, odpudivej a výslednej sily od vzdialenosti medzi časticami. Rovnovážna vzdialenosť. Potenciálna energia sústavy dvoch molekúl. Väzbová energia.

vzdelavacie video

Ako sa môže pohybovať napnutá struna alebo na jednom konci upevnená pružná tyč? Čo je to základný mód kmitania a vzbudené módy kmitania? Čo je základná frekvencia a vyššie harmonické frekvencie?

vzdelavacie video

Čo vplýva na nepresnosť merania? Systematické chyby. Hrubé chyby. Náhodné chyby. Ako ich odstrániť, alebo zmenšiť ich vplyv? Ako určiť najpravdepodobnejšiu hodnotu merania?

vzdelavacie video

vzdelavacie video

Problémy Rutherfordovho modelu atómu: nestabilita a spojité vyžarovanie. Nový Bohrov polokvantový model atómu. Energetické hladiny a kvantové stavy. Prechody medzi hladinami za vyžiarenia alebo pohltenia fotónu. Energetické hladiny atómu vodíka. Kvantovanie energie ako univerzálna vlastnosť atómov, molekúl, jadier a pevných látok.

vzdelavacie video

Ako vedie prúd kvapalný vodič? Elektrolýza. Anóda. Katóda. Pokovovanie.

vzdelavacie video

Čo je deformácia tuhého telesa? Plastická a elastická deformácia. Deformácia ťahom, tlakom, ohybom, šmykom a krútením. Mikroskopický model deformácie. Normálové napätie. Absolútne a relatívne predĺženie telesa. Hookov zákon. Modul pružnosti v ťahu.

vzdelavacie video

Ako funguje prechod PN? Polovodičová dióda. Priepustný a záverný smer. VA-charakteristika diódy.

vzdelavacie video

Pokusy s lomom bieleho svetla na jednom a dvoch rovinných rozhraniach. Disperzia ako závislosť rýchlosti svetla v materiálnom prostredí od jeho frekvencie a závislosť indexu lomu prostredia od frekvencie svetla. Monofrekvenčné svetlo. Biele svetlo ako svetlo zložené zo spektrálnych (monofrekvenčných) svetiel. Spektrálne svetlá ako jednoduché svetlá. Spektrálne farby. Nezávislosť frekvencie a závislosť vlnovej dĺžky svetla od indexu lomu prostredia, v ktorom sa šíri. Ako funguje dúha?

vzdelavacie video

Experimenty, ktoré nasvedčujú, že častice látky sú v neustálom chaotickom tepelnom pohybe. Difúzia, tlak plynu, Brownov pohyb.

vzdelavacie video

Rozbor dokonale nepružnej čelnej zrážky dvoch vozíčkov no vozíčkovej dráhe bez trenia. Využitie zákona zachovania celkovej hybnosti na predpoveď spoločnej rýchlosti spojených vozíčkov po zrážke.

vzdelavacie video

Zrážka rovnako ťažkých vozíčkov: pokus

vzdelavacie video

Rozbor dokonale pružnej čelnej zrážky dvoch vozíčkov no vozíčkovej dráhe bez trenia. Využitie zákona zachovania celkovej hybnosti vozíčkov a zákona zachovania celkovej kinetickej energie vozíčkov na predpovedanie rýchlostí oboch vozíčkov po zrážke.

vzdelavacie video

Zrážka rovnako ťažkých vozíčkov: pokus

vzdelavacie video

Dokonale pružné zrážky

vzdelavacie video

Dopplerov jav pri prechode vlaku stanicou. Dva druhy Dopplerovho javu - keď sa pohybuje len zdroj a keď sa pohybuje len pozorovateľ. Ako funguje Dopplerov jav? Vzorce pre pozorovanú frekvenciu vlnenia. Odvodenia vzorcov.