Vzdelávacie videá online - Fyzika

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Fyzika Stredná obtiažnosť

nájdené vzdelávacie videá: 294   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Cesta z Humenného do Košíc cez Hriadky. Čo to znamená skladať dve posunutia? Čo platí o dĺžkach výsledného posunutia a čiastkových posunutí? Špeciálne prípady skladania dvoch posunutí: Posunutia v rovnakom a opačnom smere, dve kolmé posunutia. Všeobecný prípad.

vzdelavacie video

Čo sú fyzikálne veličiny? Ako ich zapisujeme? Čo je a ako sa označí číselná hodnota alebo jednotka fyzikálnej veličiny? Ako označujeme záhlavia tabuliek a osi grafov?

vzdelavacie video

Video obsahuje postupy ako meniť jednotky s predponami a tiež ako meniť jednotky obsahu, objemu, rýchlosti a hustoty.

vzdelavacie video

Ako určiť najpravdepodobnejšiu hodnotu a absolútnu odchýlku súčtu a rozdielu dvoch nameraných hodnôt.

vzdelavacie video

Ako odmerať dĺžku telesa s presnosťou na desatiny milimetra alebo väčšou? Použijeme posuvné meradlo. Postup pri meraní a zápis výsledku merania.

vzdelavacie video

Príprava na laboratórne cvičenie. Ako odvážiť čo najpresnejšie hmotnosť jedného broku, ak ich máme veľa rovnakých? Ako čo najpresnejšie odmerať hrúbku listu papiera v učebnici?

vzdelavacie video

Dva druhy veličín vo fyzike. Skaláry a vektory. Ako ich zapísať? Ako ich znázorniť? Počítanie s vektormi. Sčítanie a odčítanie vektorov. Násobenie vektora číslom. Násobenie vektora skalárom. Rozklad vektora na zložky.

vzdelavacie video

Rozdelenie pohybov z hľadiska toho, ako sa mení veľkosť okamžitej rýchlosti s časom. Pohyby rovnomerné a nerovnomerné. Ako vypočítať rýchlosť rovnomerného pohybu. Ako vypočítať priemernú rýchlosť nerovnomerného pohybu?

vzdelavacie video

Ako možno zaznamenať (opísať) rovnomerný pohyb? Animáciou, obrázkom so stopami, tabuľkou, grafom, vzorcom. Prípady rovnomerného pohybu keď v čase t = 0 je s = 0 a keď v čase t = 0 je s = s0. Význam plochy pod grafom v=v(t).