Vzdelávacie videá online

nájdené vzdelávacie videá: 1430   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Okrem numerického riešenia si pomôžeme aj grafom kvadratickej funkcie. Predpokladom je znalosť riešenia kvadratických rovníc.

vzdelavacie video

Kartézska súradnicová sústava, zakreslenie grafu do roviny, príklady grafov funkcií.

vzdelavacie video

Všetko o kvadratickej funkcii.

vzdelavacie video

Lineárna a kvadratická funkcia v absolútnej hodnote

vzdelavacie video

Predstavenie pravidla súčinu, pravidla súčtu a princípu inklúzie a exklúzie.

vzdelavacie video

Variácie - prehľad.

vzdelavacie video

Počítanie s faktoriálom - prehľad.

vzdelavacie video

Pascalov trojuholník a kombinačné čísla.

vzdelavacie video

algebraická tvar, prevod, goniometrický tvar

vzdelavacie video

Nadviažeme na predchádzajúce video a ukážeme si, na čo si treba dávať pozor pri riešení rovnice, ktorá má neznámu v menovateli zlomku.