06. 06. 1861 Memorandum národa slovenského

Na národnom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine bolo prijaté Memorandum národa slovenského, ktoré požadovalo zabezpečenie národnej rovnoprávnosti, slobody a autonómie pre slovenský národ (6 a 7. jún 1861).

1863 založenie Matice slovenskej v Martine

1867 rakúsko-maďarské vyrovnanie

Viedeň a Pešť sa dohodli na rakúsko-maďarskom vyrovnaní, ktorým si rozdelili moc v ríši na úkor väčšiny jej obyvateľov. Dovtedy centrálne spravovaná Habsburská monarchia sa zmenila na duálne Rakúsko-Uhorsko. V Uhorsku sa veľmi skoro začal tvrdý národnostný útlak nemaďarských národností.

1868 vydanie národnostného zákona uhorským snemom

1871 vznik slovenskej národnej rady pod vedením Viliama Pavlíny-Tótha

1882 vznik Trojspolku

1907 vznik Dohody

wikipedia 1915 Clevelandská dohoda

Prvý dokument o spoločnom postupe Čechov a Slovákov v boji za národné oslobodenie

13. 02. 1916 vznik Československej národnej rady v Paríži

06. 01. 1918 Trojkráľová deklarácia prijatá na zhromaždení českých poslancov v Prahe

24. 05. 1918 uznesenie o podpore vytvorenie spoločného štátu s Čechmi

na výkonnom výbore Slovenskej národnej strany v Turčianskom Svätom Martine bolo z podnetu Andreja Hlinku prijaté uznesenie o podpore vytvorenie spoločného štátu s Čechmi

30. 05. 1918 Pittsburská dohoda

30. 10. 1918 Martinská deklarácia (Deklarácia slovenského národa)

30. 10. 1918 Deklarácia slovenského národa

wikipedia 1919 Versailleská konferencia

Versaillská (mierová) zmluva bola mierová zmluva, ktorá oficiálne ukončila prvú svetovú vojnu medzi Ústrednými veľmocami a štátmi Dohody.

1920 založenie Spoločnosti národov

04. 06. 1920 Trianonská mierová zmluva

Podpísaná Trianonská mierová zmluva vo Versailles, ktorou Maďarsko uznalo rozpad Uhorska roku 1918 a ktorou boli vytýčené hranice medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom.

1921 založenie komunistickej strany Československa

1935 československo-sovietska zmluva o vzájomnej pomoci

wikipedia 29. 09. 1938 Mníchovská konferencia

Mníchovská dohoda (tiež Mníchovská zrada) bola zmluva, podľa ktorej Česko-Slovensko odstúpilo Nemecku pohraničné územie osídlené prevažne Nemcami.

06. 10. 1938 vyhlásenie autonómie Slovenska

05. 12. 1938 Slovenská vysoká škola technická - otvorenie

v Turčianskom Svätom Martine bola provizórne otvorená Slovenská vysoká škola technická zriadená zákonom roku 1937 po takmer dvadsaťročnom zápase Slovákov. Neskôr bola presunutá do Bratislavy. Dnes je známa pod názvom Slovenská technická univerzita.

14. 03. 1939 vyhlásenie Slovenskej republiky

wikipedia 16. 03. 1939 zriadenie protektorátu Čechy a Morava

23. 03. 1939 ochranná zmluva medzi Nemeckom a Slovenskom

V Berlíne bola podpísaná ochranná zmluva medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom, ktorá podriadila Slovenský štát Nemeckej ríši.

23. 08. 1939 nemecko-sovietska zmluva o neútočení

30. 10. 1943 podpísanie dohody so ZSSR o obnovení Československa

v Moskve podpísal Edvard Beneš zmluvu so Sovietskym zväzom, ktorá garantovala obnovenie Česko-Slovenska a jeho zaradenie do sovietskej sféry vplyvu po vojne

wikipedia 02. 08. 1945 Postupimská konferencia

Predmetom konferencie bola povojnová správa Nemecka a usporiadanie a rekonštrukcia vojnou zničenej Európy.

1949 založenie RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomoci)

wikipedia 14. 05. 1955 vznik Varšavskej zmluvy

vojenská aliancia štátov strednej a východnej Európy pod vedením Sovietskeho zväzu ako odpoveď na vytvorenie Severoatlantickej aliancie pod vedením USA