Vzdelávacie videá online - Fyzika: Pohyb a vektory

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 6   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Cesta z Humenného do Košíc cez Hriadky. Čo to znamená skladať dve posunutia? Čo platí o dĺžkach výsledného posunutia a čiastkových posunutí? Špeciálne prípady skladania dvoch posunutí: Posunutia v rovnakom a opačnom smere, dve kolmé posunutia. Všeobecný prípad.

vzdelavacie video

Dva druhy veličín vo fyzike. Skaláry a vektory. Ako ich zapísať? Ako ich znázorniť? Počítanie s vektormi. Sčítanie a odčítanie vektorov. Násobenie vektora číslom. Násobenie vektora skalárom. Rozklad vektora na zložky.

vzdelavacie video

Aké druhy pohybov hmotného bodu podľa tvaru trajektórie poznáme? Aké druhy pohybov vykonávajú tuhé telesá? Čo je trajektória?

vzdelavacie video

Matematické poznámky k skladaniu posunutí. Pri skladaní posunutí nezáleží na poradí. Ako zložiť viac ako dve posunutia? Ako násobiť posunutie kladným a záporným číslom? Čo je opačné posunutie? Ako odčítať od seba dve posunutia?

vzdelavacie video

Mechanický pohyb. Hmotný bod ako myšlienkový model telesa. Vzťažné teleso. Vzťažný bod. Súradnicové osi. Vzťažná sústava. Veľa rôznych vzťažných sústav. Pohyb mravca po papieri.

vzdelavacie video

Trajektória. Dráha. Posunutie. Posunutie ako vektorová veličina reprezentovaná orientovanou úsečkou. Veľkosť posunutia. Smer posunutia. Vzťah veľkosti posunutia a dráhy.